ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

stanowią następujące typy szkół:

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM NR 1

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1

w Busku-Zdroju

Al. Mickiewicza 6

Kontakt telefoniczny / fax: (41) 378 79 21
Kontakt elektroniczny: zsp1busko6@wp.pl

Internat ZSP NR 1 w Busku-Zdroju ul. 1 Maja 9; tel. 041 378 45 37
 
 

 

 
Informacja o stanie jednostki organizacyjnej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 6
na dzień 1 września 2007 r.
Dyrektor szkoły: mgr inż. Andrzej Bilewski
Zastępca dyrektora: mgr Anna Gradzik
Zastępca dyrektora: mgr inż. Anna Ejsmond-Kowalska
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw
miejsce przyjmowania interesantów:
Sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1600
Pielęgniarka szkolna
od poniedziałku do piątku w godz.: 700 - 1430
Pedagog szkolny
Poniedziałek 800 - 1200
Wtorek 1000 - 1400
Środa 800 - 1200
Czwartek 1000 - 1400
Piątek 800 - 1200
Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się:
tymczasowo - gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
ostatecznie - gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę, co do jej istoty.
W szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt dla szkół i placówek oświatowych. Obowiązuje Instrukcja kancelaryjna.
Sprawy załatwiane są :
odręcznie - polega na sporządzeniu, po zarejestrowaniu sprawy - zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia,
korespondencyjnie - polega na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę.
Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności i terminowości. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą.
I. Stan zatrudnienia ( szkoła, internat)
- ilość etatów - 60,16
- liczba zatrudnionych osób:
- pełny etat - 49
- niepełny etat - 24
II. Majątek Szkoły:
- Grupa I-II - budynki i budowle, maszyny i urządzenia techn. - 615 159,00 zł
- Grupa III-VIII pozostałe środki trwałe 882 029,42 zł
Razem 1 497 188,42 zł

Do zadań publicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju
Al. Mickiewicza 6, należy nauczanie młodzieży w zakresie przygotowania zawodowego.
TECHNIKUM
Kierunki kształcenia:

  • ekonomiczny - specjalizacje: finanse i rachunkowość, prowadzenie firmy, pracownik biurowy, fundusze dla rolnictwa
  • hotelarski - specjalizacje: zarządzanie i marketing w hotelarstwie
  • żywienia i gospodarstwa domowego - specjalizacje: dietetyka, żywienie zbiorowe, handel żywnością i artykułami gospodarstwa domowego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Bloki programowe:

  • matematyczny
  • humanistyczny

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
kształci w zawodach:

  • kucharz małej gastronomii
  • sprzedawca
  • piekarz
  • fryzjer
  • cukiernik

Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania w kole marketingu i przedsiębiorczości, rachunkowości, geograficznym, matematycznym, bilogicznym, historycznym, w Klubie Młodego Tłumacza, w Medialnym Klubie Meg@Bajt, Klubie Biznesu, Klubie Europejskim, Klubie Fascynacji Kulinarnych, Firmie Symulacyjnej, zespole tanecznym, PCK, TPD,PTTK, I Buskiej Drużynie Starszoharcerskiej, sekcjach piłki siatkowej, nożnej i koszykowej.
Po skończeniu naszej szkoły młodzież kontynuuje naukę na wyższych uczelniach. W każdym roku kilku uczniów zdobywa stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Szkoła realizuje programy nauczanie zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
Ponadto szkoła realizuje program wychowawczy szkoły (załącznik Nr 1 do Statutu), program profilaktyki ( załącznik Nr 2 do Statutu) i program rozwoju szkoły.
W szkole obowiązują następujące regulaminy i instrukcje:
Wykaz regulaminów:
- Regulamin Pracy.
- Regulamin Wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych.
w ZSP
- Regulamin Premiowania pracowników ZSP.
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP.
- Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli.
- Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla pracowników administracji i obsługi ZSP.
- Regulamin oceny pracy nauczycieli.
W/w regulaminy i instrukcje znajdują się w sekretariacie szkoły w segregatorach wg Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla szkół i placówek oświatowych: 011
W szkole są prowadzone następujące rejestry i ewidencje w rozbiciu na działy:
Sekretariat
- Księga korespondencyjna - rejestr poczty przychodzącej i wychodzącej.
- Ewidencja uczniów naszej szkoły.
- Ewidencja wyjść w godzinach pracy.
- Ewidencja osób przebywających w szkole poza godzinami pracy.
- Ewidencja pieczęci i pieczątek.
- Ewidencja emerytów i rencistów.
- Ewidencja znaczków pocztowych.
- Rejestr wydanych świadectw absolwentom.
- Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
- Rejestr druków ścisłego zarachowania.
- Rejestr wypadków (uczniów i pracowników).
- Rejestr faktur.
- Rejestr wydanych delegacji.
- Arkusze ocen.
- Protokoły egzaminów maturalnych.
- Protokoły egzaminów z przygotowania zawodowego.
- Rejestr kancelaryjny.
- Rejestr rozrachunku świadectw.
- Rejestr wydanych zaświadczeń.
- Rejestr materiałów biurowych.
- Rejestr środków czystości.
- Rejestr wniosków osób ubiegających się o świadczenie socjalne.
- Rejestr zarządzeń dyrektora.
- Rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej.
Księgowość
- Rejestr czeków.
- Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników.
- Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych dla członka rodziny.
- Zestawienie obrotów i sald.
- Książka środków trwałych.
Kadry i administracja
- Rejestr zatrudnionych nauczycieli.
- Rejestr zatrudnionych pracowników.
- Ewidencja akt osobowych.
- Ewidencja czasu pracy.
- Ewidencja urlopów.
- Ewidencja wydanej odzieży ochronnej i roboczej.
- Ewidencja godzin pracy pracowników obsługi i administracji.
- Rejestr zwolnień lekarskich.
- Ewidencja inwestycji.
- Książki inwentarzowe.
Szkoła prowadzi podręczne archiwum na własne potrzeby.