Młodzież chodzi do szkoły i chce się uczyć
-
rozmowa z Dyrektorem Szkoły Panem Andrzejem Bilewskim

Czas ferii to czas odpoczynku dla młodzieży, czy również czas odpoczynku dla nauczycieli?
Częściowo też, choć kalendarz roku szkolnego narzuca terminy, które trzeba dotrzymywać niezależnie od tego czy są to dni pracy, czy  też ferie. Np. do końca lutego musimy opracować, zatwierdzić przez Radę Pedagogiczną i opublikować regulamin rekrutacji do szkół. W ferie Szkoła jest otwarta od godz.7.30 do godz. 15.30, w tym czasie można załatwiać wszelkie sprawy administracyjne, zaś młodzież ma możliwość korzystania codziennie z bogatej oferty zajęć. Ferie to także okres bieżących remontów i innych prac mających na celu poprawę bhp. Luty to również miesiąc, w którym dokonujemy całorocznych zakupów artykułów niezbędnych do utrzymania pracy szkoły.
Czy planujecie Państwo „uruchomić” jakiś nowy kierunek kształcenia?
ZSP1 to trzy szkoły, w 24 oddziałach uczy się 670 uczniów, co sprawia, że jest największą szkołą w Busku-Zdroju. Aktualnie absolwenci gimnazjów mogą wybierać jedną z trzech różnych klas III LO, jeden z trzech kierunków kształcenia w Technikum nr 1 czyli ma do wyboru 6 kierunków kształcenia w szkołach kończących się maturą. Propozycja innych kierunków winna wynikać z potrzeb potencjalnych kandydatów. Jeśli taka propozycja wpłynie i nie będzie powielać oferty innych buskich szkół, zostanie poważnie przeanalizowana i być może uwzględniona. Propozycja trzech, wybranych kierunków kształcenia wynika zapotrzebowania rynku pracy. Tylko, max. trzydziestu bardzo dobrze wykształconych absolwentów (zdane egzaminy zawodowe) danego kierunku bez problemów znajduje pracę na terenie Ponidzia, Polski nie mówiąc już o zagranicznych ofertach pracy w hotelarstwie czy też gastronomii.
Ponadto, w ZSP1 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, która
w ramach klas wielozawodowych oferuje możliwość kształcenia w każdym zawodzie, we współpracy z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego, w czym uprzedzamy aktualne działania reformatorskie państwa.
Wiele słyszymy na temat niechęci uczniów do chodzenia do szkoły, do nauki, czy Państwo mają podobne problemy?
4 lutego Rada Pedagogiczna dokonała podsumowania pracy pierwszego półrocza. Wyniki nauczania uzyskane przez uczniów są dla nas budujące, bowiem w porównaniu z wynikami z ubiegłych lat, znacząco wzrosły we wszystkich  typach szkół. Po raz pierwszy w historii szkoły, aż cztery klasy uzyskały średnie ocen powyżej 4.00 (zwykle to była jedna klasa!) a pozostałe klasy uzyskały średnie ocen powyżej 3.50. 18 uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 5.00 a 78 powyżej 4.50. W dziewięciu klasach frekwencja wyniosła powyżej 90%. Na podkreślenie zasługuje fakt, że co trzeci uczeń uzyskał frekwencję powyżej 94% a 18 uczniów miało 100% frekwencję. Najwyższą frekwencję uzyskały klasy: I e (ekonomiczna) – 95,8% i klasa I B (matematyczna) – 95,2%. Klasy te w nagrodę pojadą na wycieczkę ufundowaną przez Radę Rodziców. 78 uczniów otrzymało stypendium dyrektora.
Mówimy o wynikach nauczania czy o ocenach?
Chociaż system oceniania jest z natury systemem subiektywnym, to praca nad nim, jego modyfikacja wynikająca m.in. z reformy wdrożonej trzy lata temu, doprowadziła do sytuacji, kiedy mówiąc o ocenach uzyskiwanych za I półrocze, możemy mówić o wynikach nauczania. Ocenianie stało się jeszcze bardziej obiektywne, od czasu kiedy ważniejsze sprawdziany i prace kontrolne wykonujemy w oparciu o arkusze przygotowywane przez zewnętrznych ekspertów. Dlatego dziś możemy powiedzieć, że w naszej szkole oceny są równoznaczne z wynikami.
System oceniania może mieć wpływ na wyniki nauczania?
Nasz system oceniania ma wpływ na wyniki, ponieważ jest skonstruowany w sposób motywacyjny tzn. w sposób zachęcający uczniów do nadrabiania zaległości, jak również do wykonywania zadań dodatkowych. Ponadto jest systemem działań wspierających, min. zapewniającym uczniom możliwość korzystania z konsultacji nie tylko u nauczyciela uczącego, ale również u innych nauczycieli danego przedmiotu.
Nasi uczniowie widzą potrzebę nauki nie dla idei, lecz dla siebie, bowiem to tylko od nich zależy na ile zdadzą egzaminy maturalne czy zdadzą egzaminy zawodowe. Dlatego oczekują rzetelnej oceny swoich umiejętności jako potwierdzenia przygotowania się do egzaminów.
Nie bez znaczenia, dla wyników nauczania, jest również system egzaminów zawodowych, które odbywają się po drugiej klasie. Zdanie ich wymaga systematycznej nauki już od klasy pierwszej bowiem niezdanie ww. egzaminu praktycznie eliminuje ucznia z dalszej nauki w technikum.
Zawsze podkreślamy, co potwierdzają statystyki, że warunkiem dobrych wyników nauczania jest frekwencja na zajęciach. Dlatego od kilku lat Rada Rodziców premiuje uczniów, którzy chodzą do szkoły. Są to dofinansowania do wycieczek dla klas, które uzyskują najwyższe frekwencje oraz nagrody rzeczowe za zaangażowanie w życie szkoły, nagrody rzeczowe za wyniki w różnych, różnorodnych konkursach szkolnych.  
Czy rodzice angażują się w życie szkoły?
Największego wsparcia od rodziców oczekujemy w zakresie uczęszczania ich dzieci do szkoły. Bowiem trudno nauczyć kogoś kto do szkoły nie chodzi. Wysoka frekwencja uczniów w szkole to niewątpliwa zasługa rodziców a więc i uzyskane wyniki nauczania to również zasługa rodziców. Rodzicom zależy na wynikach swoich dzieci, co nas cieszy, a przykładem jest kontakt ze szkołą. Pomimo iż szkoła posiada dziennik elektroniczny i dzięki niemu rodzice mają bieżącą informację o uzyskiwanych ocenach (nieodpłatnie), to uczestniczą we wszystkich spotkaniach organizowanych przez wychowawców. W określonym terminie w styczniu br.  70% rodziców uczestniczyło w spotkaniach a 27% kontaktowało się z wychowawcami indywidualnie. Ponadto rodzice śledzą wszelkie działania szkoły min. poprzez rozbudowaną stronę internetową szkoły. W miarę możliwości w nich uczestniczą. Dzielą się z dyrekcją i wychowawcami swoimi spostrzeżeniami. Dlatego bardzo wysoko oceniam współpracę z rodzicami.
Proszę o krótkie podsumowanie naszej rozmowy.
Nasi uczniowie okazali sie niezwykle dojrzałymi młodymi ludźmi, którzy potrafią wyznaczyć kierunek swoich dążeń, co potwierdzają uzyskane przez nich oceny śródroczne. Chętnie chodzą do szkoły w której czują się bezpiecznie  oraz doceniają stworzoną przyjazną atmosferę.
Szkoła przyjazna i bezpieczna – to nasz cel. Z badań przeprowadzonych
w listopadzie 2014r. wynika, że  97%  badanych uczniów czuje się w szkole bezpiecznie a 95% wysoko ocenia atmosferę panującą w szkole.
Mamy wielką satysfakcję, że długo budowany system edukacji w naszej szkole (system oceniania, nagród, dodatkowych zajęć, bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery, współpracy z rodzicami, współpracy z władzami powiatu w zakresie organizacji i wyposażenia szkoły) przynosi oczekiwane rezultaty.
Dziękuję za rozmowę.