PZO z Przyrody 2018/2019

pracowane na podstawie:

1.    Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty ogłoszona dnia 2 grudnia 2016 r.

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia  2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

3.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

4.   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

5.    Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania.

 

§1.

 

Ocenianie ma na celu:

1.      Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2.      Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,

3.      Motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4.      Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5.      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Ocenianie ucznia w procesie kształcenia przyrody powinno wiązać się z szukaniem odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu w obrębie danego konkretnego zagadnienia programowego uczeń:

1.      rozumie pojęcia z nim związane, potrafi podać dla nich przykłady i kontrprzykłady, zna definicje, potrafi uczestniczyć w klasyfikowaniu i definiowaniu pojęć;

2.      zna podstawowe algorytmy postępowania przy rozwiązywaniu standardowych problemów;

3.      umie rozwiązywać problemy o wyższym stopniu trudności;

4.      opanował materiał nauczania z danego półrocza, czy roku;

5.      aktywnie uczestniczy w zajęciach;

6.      uczestniczy w pracy pozalekcyjnej, konkursach, olimpiadach;

7.      umie posługiwać się językiem przyrody, umie stosować swoje wiadomości i umiejętności
w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin.

 

Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

a.       zakres wiadomości i umiejętności,

b.      rozumienie materiału naukowego,

c.       umiejętność stosowania wiedzy,

d.      kultura przekazywania wiadomości.

 

Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy  klasy,  dyrektora szkoły i  nadzoru pedagogicznego o:

Ø  efektywności procesu nauczania i uczenia się,

Ø  wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

Ø  postępach uczniów.

§2.

Jawność ocen.

1.      Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu do końca danego roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia).

3.      Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia wystawionej oceny.

4.      Na miesiąc przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje uczniów i wychowawców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej.

§3.

Obszary aktywności podlegające ocenianiu :

ü  Rozumienie pojęć i znajomość ich definicji

ü  Prowadzenie rozumowań - sposób prowadzenia rozumowań.

ü  Posługiwanie się symboliką adekwatną do danego etapu kształcenia.

ü  Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, weryfikowanie otrzymanych  wyników.

ü  Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozaprzedmiotowych.

ü  Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

ü  Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.

ü  Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

 

Formy aktywności:

Określenie stopnia opanowania przez ucznia wymogów edukacyjnych umożliwią:

·         sprawdziany obejmujące treścią materiał z co najmniej jednego działu,

·         odpowiedź ustna-aktywność,

·         bieżące sprawdzanie przyswojonej wiedzy w formie kartkówek obejmujących  l – 2 ostatnich lekcji,

·         obserwacja pracy ucznia obejmująca pracę podczas lekcji,

·         praca domowa.

W ciągu roku przeprowadzone zostaną co najmniej dwa sprawdziany (po zrealizowaniu materiału  jednego działu), zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

§4.

Szczegółowe kryteria oceniania.

1.      Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2.      Oceny bieżące z przyrody, klasyfikacyjne, śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:

ü  Celujący- 6

ü  bardzo dobry- 5

ü  dobry- 4

ü  dostateczny -3

ü  dopuszczający -2

ü  niedostateczny- l

3.      Oceny, uczeń może otrzymać za:

a.       sprawdziany

b.      kartkówki,

c.       odpowiedź ustną-aktywność

d.      prace dodatkowe,

e.       zadanie domowe.

4.      W czasie jednego półrocza uczeń musi uzyskać co najmniej trzy oceny.

5.      Sprawdziany i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe,

6.      Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny jeden raz w ciągu półrocza,

7.      Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie  do  zajęć  w  przypadku  co  najmniej   tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności.

 

Ustala się następujące kryteria oceny prac pisemnych:

ü  O - 30%          - ocena niedostateczna

ü  31%-50%       - ocena dopuszczająca

ü  51% - 70%     - ocena dostateczna

ü  71%-90%       - ocena dobra

ü  91% - 100%   - ocena bardzo dobra

ü  100% plus zadanie dodatkowe - ocena celująca

 

§5.

Zadanie domowe.

Uczeń w ciągu okresu ma obowiązek oddania do kontroli co najmniej jednej pracy domowej
w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Za każdy dzień opóźnienia(wlicza się także dni wolne od zajęć) uczeń otrzymuje ocenę niżej.

                                                                                               §6.

Warunki poprawiania (zaliczania).

a)      Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce jest zobowiązany napisać ją w terminie dwóch tygodni lub w uzasadnionych przypadkach
w innym uzgodnionym z nauczycielem,

b)      Uczeń zgłasza się do nauczyciela w celu ustalenia terminu na pierwszej lekcji przedmiotu po powrocie do szkoły,

c)      W przypadku gdy uczeń nie zgłosi się do nauczyciela w celu ustalenia terminu pisania pracy pisemnej, uczeń ma  obowiązek ją napisać na najbliższej lekcji,

d)     Każdy sprawdzian, napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić
(z wyjątkiem punktu g.), poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę tylko raz, a do wyliczenia średniej ważonej (jako oceny śródrocznej, rocznej) bierze się pod uwagę obydwie oceny.

e)      W przypadku, gdy nieobecność ucznia na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, to uczeń ma obowiązek  napisać go na najbliższej lekcji, wynik tej pracy jest ostateczny — bez możliwości poprawy,

f)       Przy poprawianiu sprawdzianów i pisaniu ich w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się,

g)      Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych przez nauczyciela otrzymuje O punktów i traci możliwość poprawy tej pracy,

h)      Poprawie nie podlegają odpowiedzi ustne, kartkówki i zadania domowe.

i)        Jeśli zapowiedziany sprawdzian nie odbył się z przyczyn niezależnych od nauczyciela to zostanie on przeprowadzony na najbliższej planowej lekcji (bez ponownej informacji
o sprawdzianie,).

j)        Uczeń, który otrzymał ocenę klasyfikacyjną roczną, która go nie satysfakcjonuje może ją poprawić pod warunkiem, że zaliczył na ocenę pozytywną sprawdziany, kartkówki
i zadanie domowe obowiązkowe. Uczeń, który chce poprawić ocenę powinien zgłosić się do nauczyciela przedmiotu nie później niż na trzy tygodnie przed terminem wystawienia ocen końcowo rocznych w celu ustalenia terminu pracy sprawdzającej wiedzę
i umiejętności. Praca sprawdzająca przeprowadzana jest w formie pisemnej i obejmuje zakres materiału zawartego w podstawie programowej w danym roku szkolnym.

 

§7.

Sposób wystawienia oceny śródrocznej (rocznej).

Podstawą wystawienia oceny rocznej (śródrocznej) jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego okresu (roku).

 

Zasady obliczania średniej ważonej ocen:

 

Każda ocena ma swoją wagę (ważność):

 Oceny za:

·        odpowiedzi ustne, aktywność mają wagę a=1,

·         kartkówki mają wagę b=2,

·         sprawdziany z materiału obejmującego jeden dział mają wagę c=3,

·         poprawa sprawdzianu z materiału obejmującego jeden dział mają wagę d=4,

·         praca sprawdzająca z całego roku szkolnego ma wagę e=6,

·         zadanie dodatkowe ma wagę f=4,

·         zadanie domowe ma wagę g=2.

 

 1. Ocena wystawiana na koniec okresu obliczana jest zgodnie z zasadą obliczania średniej ważonej:

2. Ocena na koniec roku szkolnego jest obliczana zgodnie z zasadą obliczania średniej ważonej, ocena za pierwszy okres liczona jest do średniej na koniec roku z wagą OCENAI=1

3. Oceny podawane są zgodnie z danymi w tabeli zamieszczonej poniżej i nie podlegają poprawie z zastrzeżeniem §6 pkt j.

 

średnia

Do 1,6

1,7-2,6

2,7-3,6

3,7-4,6

4,7-5.0

5,1-6,0

ocena

niedostateczny

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

 

§8.

Zasady nagradzania ucznia.

Nauczyciel może podnieść ocenę końcową nawet o jeden stopień uczniowi, który wyróżnia się aktywnością na zajęciach, rozwiązuje dodatkowe problemy, wykazuje inicjatywę
w dodatkowych pracach, ma wiedzę ponad program, bierze udział w różnych konkursach. Osiągnięcia na olimpiadach, konkursach wojewódzkich, okręgowych lub krajowych mogą być podstawą do wystawienia końcowej oceny celującej.

 

§9.

Zasady nieklasyfikowania ucznia.

W razie opuszczenia przez ucznia ponad 50% obowiązkowych zajęć, nauczyciel (bez względu na łączną liczbę punktów uzyskanych przez ucznia) może go nie klasyfikować.

 

§10.

Zasady współpracy z uczniami, rodzicami, pedagogiem szkolnym.

1.      Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień - uzasadnień do wystawionej oceny.

2.      Nauczyciel pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju oraz motywuje do dalszej pracy.

3.      Podczas  zebrań z rodzicami,  rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom):

a)                  informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów ucznia;

b)                 informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia;

c)                  wskazówki do pracy z uczniem.

4.      Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia.

5.      Nauczyciel informuje pedagoga szkolnego o sytuacjach wymagających jego interwencji.

  

§11.

Postanowienia końcowe.

Nauczyciel na podstawie zaświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych placówek specjalistycznych zobowiązany jest do obniżenia wymagań w stosunku do ucznia, który takie zaświadczenie posiada lub stosować się do zaleceń w/w poradni.

W przypadkach spornych rozstrzygające są Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania i Statut Szkoły. Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody zostały zaakceptowane przez członków komisji przedmiotowej. Przedmiotowe Zasady Oceniania będą poddawane ewaluacji.