Ceremoniał szkolny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju jest opisem sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości z udziałem sztandaru szkoły.

Należą do nich ślubowania, obchody świąt państwowych oraz uroczystości szkolne i środowiskowe.

Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on bowiem do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli.

Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:

 a) godło szkoły,  b) sztandar szkoły,  c) hymn szkoły.

Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym placówki. Na niebieskim tle na okręgu zakończonym wstęgą umieszczony jest napis: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju, a w centralnym punkcie wizerunek Mikołaja Kopernika i promienie słońca.

logo

Na sztandarze widnieje nazwa naszej szkoły, szkoły wszechstronnej, nowoczesnej, otwartej na wszystkie dziedziny nauki i życia. Szkoły godnej im. M. Kopernika: astronoma, ekonomisty, lekarza, matematyka, teologa i poety - człowieka o renesansowym umyśle, naukowca, który zmienił oblicze nauki i świata, który - jako ekonomista - wydał "Rozprawę o monecie". W latach 1517 - 1526 publikował prace o reformie monetarnej, sformułował prawo ekonomiczne, zgodnie z którym pieniądz "lepszy" jest wypierany przez pieniądz "gorszy"- znane w ekonomii jako prawo Greshama-Kopernika. Patrona, który jest wzorem do naśladowania dla uczniów - przyszłych ekonomistów-menedżerów. Sztandar jako symbol szkoły, podkreśla jej rangę. Oznacza ciągłość tradycji i mocną więź łączącą pokolenia minione i przyszłe. Jest ważnym przesłaniem dla uczniów. Przypomina, że należy być zawsze wiernym takim wartościom, jak: solidność, uczciwość, wytrwałość i praca. Daje nam łączność z ojczyzną i przypomina, że jesteśmy częścią wielkiej i niezwykle ważnej wspólnoty.

Opis sztandaru.

Sztandar szkoły składa się z płata tkaniny obszytego złotą frędzlą osadzonego na drzewcu. Na sztandarze jest wyhaftowany muliną jedwabną wizerunek Patrona z pełną nazwą szkoły, na drugiej stronie orzeł - godło Polski - haftowany nicią metalizowaną z zawartością 50% srebra, głowica sztandaru - orzeł wykonany jest z mosiądzu srebrzonego, korona z żółtego metalu, dziób złocony.

1. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski - Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i poszanowania w trakcie jego prezentacji.

3. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają właściwych postaw świadczących o jego poszanowaniu przez społeczność szkolną.

4. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

 

6. Ponieważ uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole, dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.

7. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą: Chorąży ( sztandarowy) - uczeń, Asysta - dwie uczennice.

8. Kandydatury składu pocztu sztandarowego oraz składu zastępczego są przedstawiane Radzie Pedagogicznej
i Samorządowi Uczniowskiemu i przez nich zatwierdzane.

9. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym listem okolicznościowym.

10. Kadencja pocztu sztandarowego trwa dwa lata (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

11. Po zakończeniu kadencji uczniom wręczane są pamiątkowe dyplomy, a ich nazwiska wpisuje się do kroniki szkolnej.

12. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

13. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń - garnitur, biała koszula, krawat, czarne obuwie. Uczennice - biała bluzka, kostium ze spódnicą, czarne obuwie.

14. Insygnia pocztu sztandarowego:

- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, związane na lewym biodrze, - białe rękawiczki.

15. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu p. Robert Jaskulski - nauczyciel przysposobienia obronnego.

16. Poczet sztandarowy bierze udział w najważniejszych uroczystościach tworzących ceremoniał szkolny:

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

b) ślubowanie klas pierwszych,

c) obchody święta patrona szkoły,

d) uroczystości rocznicowe : 2 Maja (święto flagi), Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości,

e) uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów szkoły.

17. Sposób zachowania pocztu sztandarowego. W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego wykonuje się następujące postawy i chwyty:

 

Postawy Opis chwytu
"zasadnicza" Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała.
"spocznij" Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".
"na ramię" Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.
"prezentuj" Z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca.
Salutowanie w miejscu Wykonuje się z postawy "prezentuj"; chorąży robi zwrot
w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi
w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar
w przód do 45 stopni. Po zakończeniu np. hymnu, przechodzi do postawy "prezentuj" i "spocznij".
Salutowanie w marszu Z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy "na prawo patrz" - pochyla sztandar; "baczność" - bierze sztandar na ramię.

 

18. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem.

 

Lp. Komendy Opis zachowania się uczęstników po komendzie Poczet ztandarowy sztandar
1. proszę wstać uczęstnicy wstają postawa "spocznij" postawa "spocznij"
2. poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru - wystąp uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru postawa "zasadnicza" postawa "zasadnicza" postawa "prezentuj"
3. "Baczność" sztandar przekazać uczestnicy postawa "zasadnicza" - nowy poczet w kolejności uczennica - uczeń - uczennica, wykonuje krok do przodu. Chorąży salutuje sztandarem. Nowy poczet postawa zasadnicza. Nowy chorąży przyklękając na prawe kolano całuje róg sztandaru, po czym następuje przekazanie sztandaru. Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. - salutowanie w miejscu postawa "spocznij" - chorąży podaje sztandar jednej z asysty, - przekazuje szarfę nowemu chorążemu, następnie odbiera sztandar od asysty, przekazuje go nowemu chorążemu mówiąc: " Przekazujemy Wam sztandar szkoły - symbol naszego patriotyzmu i tradycji. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę". Nowy chorąży odpowiada: " Przyjmujemy od Was sztandar. Obiecujemy dbać o Niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami naszej szkoły." - salutowanie w miejscu. - "prezentuj" - "spocznij"
4. "baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij" Uczestnicy w postawie "zasadniczej" mogą nagrodzić brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce postawa "zasadnicza" postawa "spocznij" postawa "prezentuj" postawa "spocznij"
5. "baczność"- sztandar wyprowadzić postawa "zasadnicza" postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru postawa "zasadnicza" postawa "zasadnicza" postawa "na ramię w marszu"
6. spocznij uczestnicy siadają    

19. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

Sztandar szkoły może brać udział w obchodach świąt państwowych, uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

Hymn szkoły uświetnia wszystkie nasze szkolne uroczystości, uczy patriotyzmu i szacunku dla tradycji, jednoczy całą społeczność szkolną.

 

"Pieśń o Patronie"

Wielcy ludzie tego świata mają wielkie swe zasługi

Jeden odkrył jakieś prawo, lądy, morza odkrył drugi

Nasz astronom jest największy - jako z dziejów to wynika,

Nie masz mędrca, co przewyższa myśli dzieła Kopernika.

Mikołaj Kopernik stworzył nowy ład,

Nasz patron Kopernik poukładał świat.

Mikołaj Kopernik - Szkole patronuje,

Nasz patron Kopernik sławą inspiruje.

Wielkość odkryć Kopernika dumą wszystkich nas napawa,

Udowodnił, że nauka to jest bardzo ważna sprawa.

Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię patron wielki nasz Mikołaj,

Mędrcem godnym On jest chwały, godnaż Jego nasza Szkoła.

Mikołaj Kopernik stworzył nowy ład,

Nasz patron Kopernik poukładał świat.

Mikołaj Kopernik Szkole patronuje

Nasz patron Kopernik sławą inspiruje. 

Buska - Zdroju chlubą wielką zawsze "Kopernika" Szkoła, 

Wiedzy tutaj raz nabytej nikt nam zniszczyć już nie zdoła. 

Pod sztandarem naszej Szkoły z dumą wszyscy dziś stajemy, 

My, uczniowie "Kopernika" cały świat zawojujemy. 

Mikołaj Kopernik stworzył nowy ład, 

Nasz patron Kopernik poukładał świat. 

Mikołaj Kopernik - Szkole patronuje,

Nasz patron Kopernik sławą inspiruje.

 

Słowa: Jerzy Radziwolski

Muzyka: ks. Grzegorz Pańczyk

Opracowała: Anna Gradzik