„Nowy” egzamin zawodowy

 „Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształceniw zawodach.

  

W naszej szkole do egzaminu podeszli uczniowie z II klas Technikum Nr 1
i z III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

  

Do pisemnej części egzaminu zawodowego podeszło 30 uczniów II klasy technikum ekonomicznego (Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji).

 

  

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i ma formę testu składającego się z 40 zadań zamkniętych(zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna).Warunkiem zdania egzaminu zawodowe go w części pisemnej jest uzyskanie co najmniej 50% punktów (minimum 20 zadań testu pisemnego). 

 

Do egzaminu zawodowego w części pisemnej w kwalifikacji T.06 Sporządzanie potraw i napojów  przystąpiło 31 uczniów z klasy II  technikum żywienia i usług gastronomicznych.

 

  

Oprócz zawodu technik żywienia i usług gastrnomicznych, kwalifikację T.06. Sporządzanie potraw i napojów wyodrębniono również w zawodzie kucharz, do których przystąpiło 10 uczniów III klasy ZSZ.

Do egzaminu  zawodowego, kwalifikacja T.11. planowanie i realizacja usług w recepcji przystąpiło także 23 uczniów technikum hotelarskiego.

 

Po egzaminie, uczniowie II klasy hotelarskiej potrafią rozróżniać zadania recepcji hotelowej, stosować instrumenty promocji usług hotelarskich. Sporządzają dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich, udzielają informacji turystycznej. Ponadto stosują procedury związane z obsługą gości przyjeżdżających i wyjeżdżających czy też sporządzają dokumentację związaną z rozliczeniem pobytu gości w hotelu.

 Swoje "zdolności kulinarne" w praktycznej części egzaminu zawodowego  zaprezentowali uczniowie II G i III W.

 

 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.