PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZE SZTUKI AUTOPREZENTACJI

 

 

opracowane na podstawie:

1.    Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty ogłoszona dnia 2 grudnia 2016 r.

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia  2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

3.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

4.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

5.    Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania.

  §1. Ocenianie ma na celu:

 

-    Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

-     Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju.

-    Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

-    Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

  Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

    Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

·     zakres wiedzy i umiejętności,

·     rozumienie materiału naukowego,

·     umiejętność stosowania wiedzy,

·     kultura przekazywania wiadomości.

 

Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o:

-  efektywności procesu nauczania i uczenia się,

-  wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

-  postępach uczniów.

  

  §2. Jawność ocen

 

1.  Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia wystawionej oceny.

4.  Na miesiąc przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej.

 

  §3. Główne obszary aktywności podlegające ocenianiu :

 

  1. Wypowiedź ustna.

  2. Praca domowa.

  3. Sprawdzian.

3. Aktywność ucznia:

a)   praca w grupach,

b)   wypowiedź ucznia w czasie lekcji,

c)   referaty i prezentacje multimedialne,

4.  Prace kontrolne.

 

Szczegółowe obszary aktywności, do których należy :

a.      ustna wypowiedź ucznia, świadcząca o stopniu opanowania wiedzy ,

b.       obserwacja pracy ucznia obejmująca pracę podczas lekcji,

c.      inne formy, mające na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności uczniów, tj. referat, prezentacja multimedialna, sprawozdanie, recenzja, esej, itp.

d.         praca domowa.

 

 

  §4. Szczegółowe kryteria oceniania

a)       Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

b)       Oceny bieżące, klasyfikacyjne, semestralne ustala się według następującej skali:

- celujący                              6

- bardzo dobry                      5

- dobry                                 4

- dostateczny                        3

- dopuszczający                    2

-  niedostateczny                   1

 

c)      Dopuszcza się stosowania 2+,3+, 4+ w ocenach bieżących oraz innych znaków (nb, np., bz, ) zgodnie z ZWO.

 

d)       Oceny, uczeń otrzymuje za:

-  prace kontrolne,

- sprawdziany,

-   odpowiedź ustną,

-   aktywność ucznia na lekcji (trzy „+” ocena bardzo dobra)

-   zadanie domowe.

 

e)       Prace kontrolne są obowiązkowe;

 

g)       Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w przypadku co najmniej tygodniowej  usprawiedliwionej nieobecności.

 

  Ustala się następujące kryteria oceny prac pisemnych:

 

-  0 – 29%                            ocena niedostateczna

-  30% - 49%                       ocena dopuszczająca

-  50%                                  ocena + dopuszczająca

-  51% - 69%                       ocena dostateczna

-  70%                                  ocena + dostateczna

-  71% - 84%                        ocena dobra

-  85%                                  ocena + dobra

-  86% - 96%                        ocena bardzo dobra

-  97% - 100%                      ocena celująca 

 

 

  §5. Odpowiedź ustna i zadanie domowe

       Uczeń co najmniej raz w ciągu półrocza odpowiada ustnie z materiału obejmującego trzy ostatnie lekcje lub  w uzgodnieniu z nauczycielem.

       Uczeń w ciągu półrocza ma obowiązek oddania do kontroli co najmniej jednej pracy domowej (wskazanej przez nauczyciela).

 

 

   §6. Warunki poprawiania (zaliczania)  

a.      Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej oraz każdej niesatysfakcjonującej go oceny w ciągu tygodnia od jej otrzymania pod warunkiem, że zgłosi ten fakt nauczycielowi. Nauczyciel może określić inny termin  i formę poprawy.

b.      Uczeń poprawia ocenę tylko raz, a do średniej ważonej (jako oceny półrocznej i rocznej) bierze się pod uwagę obydwie oceny.

c.      Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych przez nauczyciela, otrzymuje ocenę niedostateczną  i nie ma możliwości poprawy tej pracy.

 

 

  §7. Sposób wystawienia oceny śródrocznej (rocznej)

   Podstawą wystawienia oceny rocznej (śródrocznej) jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego półrocza.(roku).

 

Zasady obliczania średniej ważonej ocen:

Każda ocena ma swoją wagę (ważność):

Oceny za:

 

-  prace domowe i aktywność mają wagę                                    a = 1

odpowiedzi ustne,  sprawdziany,   mają wagę          b = 2

prace kontrolne mają wagę c = 3

 

 

       1. Ocena wystawiana na koniec semestru obliczana jest według wzoru:

 

(suma ocen z wagą a)*a + (suma ocen z wagą b)*b + (suma ocen z wagą c)*c

 

 

(ilość ocen z wagą a)*a + (ilość ocen z wagą b)*b + (ilość ocen z wagą c)*c

 

       2. Ocena na koniec roku szkolnego jest obliczana ze wzoru: 0,4* ocena I + 0.6* ocena II   gdzie ocena I   oraz ocena II  są ocenami  za pierwsze i drugie półrocze wg wyżej podanych zasad.

 

       3. Oceny podawane są zgodnie z poniższymi zasadami:

 

 

Ocena

 

Niedosta

teczny

 

dopuszcza

jący

 

+ dopuszcza

jący

 

dosta

teczny

 

+ dosta

teczny

 

dobry

 

+ dobry

 

bardzo dobry

 

celujący

 

Średnia ocen

 

do 1,64

 

1,65-2,53

 

2,54

 

2,55- 3,63

 

3,64

 

3,65-4,63

 

4,64

 

4,65-5,04

 

5,05-6,0

 

 

   

 

  §8. Zasady nagradzania ucznia

        Nauczyciel może podnieść ocenę końcową nawet o jeden stopień uczniowi, który wyróżnia się aktywnością na zajęciach, wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach, ma wiedzę ponad program, bierze udział w różnych konkursach.

 

   §9. Zasady nieklasyfikowania ucznia

W razie opuszczenia przez ucznia ponad 50% obowiązkowych zajęć, nauczyciel (bez względu na łączną liczbę punktów uzyskanych przez ucznia) nie może go klasyfikować.

 

  §10. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami, pedagogiem szkolnym

 

1.    Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień – uzasadnień do wystawionej oceny.

2.    Nauczyciel pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju oraz motywuje do dalszej pracy.

3.    Podczas zebrań z rodzicami, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom):

a) informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów ucznia;

b) informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia;

c)  wskazówki do pracy z uczniem.

4.   Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia.

5.  Nauczyciel informuje pedagoga szkolnego o sytuacjach wymagających jego interwencji.

6. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

 

 

 

UWAGA 

                                                                                                                                                                                 

    Wymagania, ze względu na kształt językowy wykluczają warunek przystępności. Mogą być   przedstawione uczniom   i rodzicom jako ramowe kryteria na poszczególne oceny, a na życzenie – w sposób szczegółowy, aż do lektury włącznie.

 

   §11. Postanowienia końcowe 

      Nauczyciel na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych placówek specjalistycznych zobowiązany jest do obniżenia wymagań w stosunku do ucznia, który takie zaświadczenie posiada lub stosować się do zaleceń w/w poradni.

 

Zasady oceniania z języka polskiego zostały zaakceptowane przez członków zespołu przedmiotowego.

 1 września 2018 roku