Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa.

                                                                                                                                                                                  

 

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa jest zgodny                       z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2010 r. nr 156, poz. 1046) oraz wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku – Zdroju.

 

1. Ocenianiu podlegają:

wiedza i umiejętności ucznia,

wymienione niżej obszary aktywności ucznia,

dodatkowe prace wykonane, zlecone przez nauczyciela.

Nauczyciel przekazuje informację o ocenie:

uczniowi – jako komentarz do każdej oceny;

rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach.

 

2. Obszary aktywności ucznia

Poruszanie się w języku przedmiotu.

Rozwiązywanie problemów.

Aktywność na lekcjach.

Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

Praca w grupach.

Aktywność dodatkowa (poza zajęciami np. udział w kursie pierwszej pomocy PCK).

Samodzielna praca na lekcjach.

Prace długoterminowe (np. projekt).

Znajomość i stosowanie algorytmów postępowania ratunkowego.

Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.

 

3. Narzędzia pomiaru

Formy ustne:

– odpowiedzi, (waga- 1)

– aktywność na lekcjach, (waga – 1)

– prezentacja. (waga – 2)

Formy pisemne:

– sprawdziany, (waga – 2)

-  kartkówki, (waga – 1)

– efekty pracy zespołowej, (waga -1)

– opracowania algorytmów zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu               (waga -1)

Formy praktyczne:

– ćwiczenia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, (waga – 1)

– uczestnictwo w imprezach  i konkursach np.: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Wiedzy o BHP, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy (waga – 3)

– praca w grupie, (waga – 1)

– praca metodą projektu. (waga – 2)

- meldunek dyżurnego klasy, (waga – 1)

 

Zeszyt przedmiotowy (karty pracy):

– systematyczność prowadzenia notatek oraz sposób udzielania odpowiedzi na pytania.             (waga – 1)

 

 

Proponowane formy aktywności ucznia podlegające ocenie

 

Sprawdzian pisemny informuje o zdobytych przez ucznia wiadomościach i umiejętnościach                 z zakresu materiału objętego sprawdzianem oraz umiejętnościach łączenia prostych faktów                  i wyciągania wniosków. Zapowiadany jest tydzień wcześniej, a oceniony w ciągu dwóch tygodni. Uczeń nieobecny pisze go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (dogodnym dla obu stron), zadania (pytania) dotyczą tego samego zakresu tematycznego, jednak są inne niż w pierwszej wersji. Po omówieniu jest oddany wyłącznie do wglądu przez ucznia, po czym jest przechowywany przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

 

Jeśli uczeń nie jest zadowolony z oceny wyliczonej ze średniej ważonej na koniec roku szkolnego ma prawo ją poprawić.
Aby mieć prawo do poprawy oceny końcoworocznej na wyższą uczeń musi spełnić następujące warunki:
a)  zaliczył na ocenę pozytywną wszystkie obowiązkowe formy sprawdzenia wiadomości                  i umiejętności. tzn.(z odpowiedzi ustnej, pisania, sprawdzianów rozdziałowych, sprawdzianów gramatycznych)
b) frekwencja ucznia na przedmiocie musi wynosić minimum 80%
c) uczeń musi poinformować nauczyciela uczącego o chęciach poprawy oceny odpowiednio wcześniej, tak aby nauczyciel mógł ustalić termin pracy kontrolnej

Uczeń wykazujący chęci poprawy swojej oceny końcoworocznej pisze pracę kontrolną                          z materiału obejmującego cały rok szkolny. Praca ta ma wagę 6 i jest wstawiana do ocen w II semestrze w tabeli praca kontrolna.
Jeżeli uczeń zdecyduje się na pisanie pracy kontrolnej ocena z tej pracy jest obligatoryjna tzn. jest wpisywana do dziennika nawet w przypadku, gdy uczeń uzyskał wynik niższy niż oczekiwał. Ocena ta jest brana pod uwagę przy liczeniu średniej ważonej.
Uczeń pisze pracę kontrolną nie później niż w dniu zebrania się Rady Klasyfikacyjnej.
Ocena końcoworoczna wyliczona razem z oceną z pracy kontrolnej jest ostateczna.

 

Skala oceniania

W przypadku sprawdzianów (prac klasowych), krótkich form pisemnych (kartkówek), testów oraz odpowiedzi ustnych  obowiązuje sześciostopniowa skala oceniania zgodna  z WZO szkoły:

 

OCENA CELUJĄCY - 6     

OCENA BARDZO DOBRY - 5     

OCENA DOBRY - 4                                   

OCENA DOSTATECZNY - 3        

OCENA DOPUSZCZAJĄCY - 2   

OCENA NIEDOSTATECZNY – 1

 

Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe

Ocenianie cząstkowe odbywa się według następującej skali:                                                         

                     Skala procentowa

Ocena

 100%  + dodatkowe wymagania

6

100-90%

5

89-71%

4

70-56%

3

55-41%

2

40-0%

1

 

Oceny śródroczne i roczne określa następująca skala uzyskana ze średniej ważonej wszystkich ocen:

 

Ocena niedostateczny – 0 - 1,7

Ocena dopuszczający – 1,71 - 2,54

Ocena dostateczny – 2,55 - 3,64

Ocena dobry – 3,65 - 4,64

Ocena bardzo dobry – 4,65 - 5,2

Ocena celujący – 5,03 - 6,0

 

                                                                   

                                                                                                             opracował:  Robert Jaskulski