Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju

rok szkolny 2018/2019

Przedmiot : Wychowanie fizyczne

Szkoła : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1 im Mikołaja Kopernika w Busku Zdroju

Etap edukacyjny IV Podstawy prawne : Rozporządzenie MEN z dn. 03.sierpnia.2017 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

       Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Program zmodyfikowany Urszuli Kierczak „Zdrowie -Sport-Rekreacja” Nauczyciele: Paweł Karolczak, Piotr Zawadziński, Adrian Szumilas, Mirosława Gajda, Ewa Dytkowska, Monika Kuś Cele Przedmiotowego systemu oceniania:

-Dostarczenie zainteresowanym wszechstronnej i rzeczowej informacji o postępach, osiągnięciach, brakach i uzdolnieniach ucznia w zakresie nauki wychowania fizycznego.

-Wspieranie ucznia w jego dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju fizycznego i pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, określonych w treściach kształcenia fizycznego.

-Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

-Przekazywanie podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań służących udoskonaleniu wszystkich funkcji organizmu.

-Motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie doskonalenia sprawności fizycznej.

-Informowanie nauczyciela o trafności doboru metod i sposobów nauczania i oceniania. Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z wychowania fizycznego i zajęć do wyboru w ZSP nr 1 w Busku Zdroju Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu komponentów składających się na ocenę semestralną i roczną.

- Stopień opanowania wymagań w zakresie: sprawności motorycznej, poziomu umiejętności ruchowych i poziomu wiadomości na lekcji wychowania fizycznego.

- Uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych. Frekwencja.

- Przygotowania do zajęć . Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego.

- Społecznego zaangażowania w krzewieniu kultury fizycznej.

- Udziału w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych.

1. Sprawność motoryczna, umiejętności ruchowe i wiadomości (podstawa programowa ocena wagi 1, zajęcia do wyboru ocena wagi 2) Poziom sprawności motorycznej(siła, szybkość, zwinność, wytrzymałość) określamy na podstawie wyników uzyskanych w wybranych sprawdzianach. - Oceny ze sprawdzianów zawartych w wymaganiach edukacyjnych z wychowania fizycznego są do wglądu u nauczyciela wychowania fizycznego(uzyskany wynik przekłada się na określoną ocenę) - Ocenę sprawności motorycznej przeprowadza się bez wcześniejszej zapowiedzi - W drugim semestrze nauki nauczyciel winien wziąć pod uwagę w szczególności stan sprawności motorycznej ucznia w stosunku do stanu wyjściowego uzyskanego w pierwszym semestrze. Forma sprawdzianu – działania praktyczne opisane w szczegółowych wymaganiach edukacyjnych z w-f Poziom umiejętności ruchowych ucznia oceniamy z tych działów, które były przedmiotem nauczania w danym semestrze (np. gimnastyka, gry zespołowe, lekka atletyka itp.) oraz umiejętności zdobytych na zajęciach do wyboru. Forma sprawdzianu – działania praktyczne( wykonanie określonego ćwiczenia, ewolucji, elementu technicznego. Poziom wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej powinna być ściśle związana z tym, co nauczyciel przekazał uczniom w czasie jednostki lekcyjnej. Powinny to być informacje krótkie i łatwo przyswajalne. Szczegółowa tematyka znajduje się w załączonym planie wynikowy. Forma sprawdzianu poziomu wiadomości - jest dowolna ustna lub pisemna.

2.Przygotowanie do zajęć .(Uczestnictwo - waga 1) Przez przygotowanie do zajęć lekcji wychowania fizycznego rozumie się posiadanie przez ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na higienę (włosy związane, brak biżuterii) i właściwe przeznaczenie stroju( tylko do ćwiczeń fizycznych) – zmienna koszulka T-shirt, spodenki krótkie lub długie, skarpetki, obuwie sportowe zmienne. Za każdy przypadek braku stroju, bądź braku odpowiedniego obuwia lub niewłaściwej higieny stroju, nauczyciel stawia po jednym minusie. Dopuszczalne jest trzykrotne nieprzygotowanie do zajęć w semestrze. Czwarte i kolejne nieprzygotowanie do zajęć ( brak stroju)- ocena niedostateczna

3.Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego.(Aktywność waga 1) Rozumiemy przez to: - aktywny udział w zespołach i współuczestnictwo w ich organizacji, - inwencję ucznia - postawę społeczną ucznia (stosunek do kolegów i koleżanek) - kulturę osobistą - systematyczne usprawnianie się - stosunek do zajęć sportowych (zaangażowanie w wykonanie ćwiczeń i zadań zbliżone do maksymalnych swoich możliwości) - dyscyplina podczas zajęć - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji - przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych - postawa fair play podczas lekcji - współpraca z grupą.

4.Społeczne zaangażowanie w krzewieniu kultury fizycznej .( Krzewienie kultury waga 3) Forma społecznego zaangażowania ucznia na rzecz kultury fizycznej i sportu może być różna (np. wykonywanie prostych przyborów, redagowanie gazetki, pomoc w organizacji imprez sportowych, przygotowanie referatu itp.) - w zależności od pomysłowości nauczyciela i uczniów. Społeczne zaangażowanie ucznia oceniamy dwa razy w roku(przed zakończeniem każdego semestru).

5. Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych.(Nadobowiązkowe waga 3) - reprezentowanie szkoły w zawodach - udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach SKS, udział w szkolnych rozgrywkach - uprawianie sportu wyczynowo ( uzyskiwanie znaczących osiągnięć).

   W w/w formach powinni brać udział wszyscy uczniowie , którzy spełniają określone warunki postawione przez nauczyciela wychowania fizycznego( takie, jak: poziom sprawności fizycznej, postawa społeczna) Uczeń, który uprawia dowolną dyscyplinę sportu w klubie sportowym bądź reprezentuje szkołę w zawodach sportowych otrzymuje ocenę cząstkową „ 6” Uczeń trenujący zobowiązany jest dostarczyć nauczycielowi zaświadczenie z Klubu o swoich sukcesach Oceny za 1 okres wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych zawartych w następujących przedziałach: Ocena Próg Celujący 5,7-6,0 Bardzo dobry 4,7-5,69 Dobry 3,7-4,69 Dostateczny 2,7-3,69 Dopuszczający 1,7-2,69 Niedostateczny 1-1,69 Oceny roczne wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym, zawartych w następujących przedziałach: Ocena Próg Celujący 5,7-6,0 Bardzo dobry 4,7-5,69 Dobry 3,7-4,69 Dostateczny 2,7-3,69 Dopuszczający 1,7-2,69 Niedostateczny 1-1,69 Pozostałe ustalenia : Jeżeli z przyczyn niusprawiedliwionych uczeń nie przystąpił do sprawdzianu i pisemnej formy wypowiedzi – otrzymuje „np1” (symbol ten nie jest oceną jedynie informacją dotyczącą systematyczności pracy ucznia). Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy lub sprawdzianu wynosi dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. Po przekroczeniu ustalonego terminu obok symbolu „np1” wpisuje się ocenę niedostateczną. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen ważonych za I i II semestr. Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż otrzymana przewidywana roczna lub semestralna ocena: 1. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana roczna lub semestralna po wykonaniu zadania dodatkowego, którego treść ustala nauczyciel prowadzący. Waga uzyskanej oceny za wykonanie zadania wynosi 4. 2. Warunkiem otrzymania zadania dodatkowego jest minimum 90% aktywności na zajęciach zaliczone obowiązkowe sprawdziany i uzyskanie ocen z zakresu wiadomości w terminie. Zwolnienia z ćwiczeń Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni brać udziału w zajęciach wychowania fizycznego, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego nauczycielowi prowadzącemu i dyrekcji szkoły. Sposoby dokumentowania ocen. Oceny ze sprawności motorycznej, umiejętności ruchowych, wiadomości oraz innych komponentów dokumentowane będą w dokumentacji nauczyciela prowadzącego zajęcia i dziennika elektronicznego. Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas zajęć wychowania fizycznego. Przyjmuje się że: - sprawność motoryczną ocenia się dwa razy w roku szkolnym, - umiejętności ruchowe od 3 do 6 razy w semestrze, -wiadomości co najmniej raz w roku szkolnym - inne komponenty ocenia się w zależności od potrzeb i możliwości, na bieżąco, - w przypadku, gdy postawa ucznia, jego poziom umiejętności i postęp sprawności motorycznej w drugim semestrze zmieni się znacząco, uczniowi można podnieść ocenę końcową. Sposoby informowania rodziców o postępach ucznia: - wszystkie oceny cząstkowe, które uczeń otrzymuje w czasie semestru są do wglądu u nauczyciela prowadzącego zajęcia w-f, na prośbę rodzica lub ucznia oraz w dzienniku elektronicznym, - w przypadku problemów ucznia związanych z zaliczeniem stawianych mu wymagań, nauczyciel ma obowiązek powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Priorytety oceniania: - aktywność na zajęciach - postęp sprawności motorycznej - poziom umiejętności - poziom zdobytych wiadomości - uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie do zajęć, postawa ucznia i stosunek do w - f, - społeczne zaangażowanie w krzewienie kultury fizycznej, - udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych.