SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU
DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE www.komisja.pl

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

  • - w części ustnej – język polski  i język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego,
  • - w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a)   język polski

b)   matematyka

c)   język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej),

   - w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

    Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły do 1 października 2018 r.

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20180820_dostosowania_2019_m_nowe.pdf

opłaty za egzamin maturalny

Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w corocznie ustalonym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w corocznie ustalonym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2019