Plebiscyt 

  na ,,Złotą 10”
 
                            REGULAMIN
           KOLEJNEJ  EDYCJI   PLEBISCYTU
Organizatorem Plebiscytu „Złota 10” jest Biblioteka Szkolna
przy współpracy   z Klubem Asystentów Bibliotecznych
A. CEL PLEBISCYTU
1.    Celem Plebiscytu jest promocja najciekawszych zdaniem czytelników książek znajdujących się w zasobach bibliotecznych  oraz wyłonienie spośród listy 10 plebiscytowych propozycji.
2.    Do wymienionych w §1. pkt 1. propozycji, zaliczyć należy książki znajdujące się  w dotychczasowych zasobach Biblioteki Szkolnej.
3.    Lista 10 najpopularniejszych książek zostanie  wyłoniona przez uczniów poszczególnych klas na podstawie informacji otrzymanych na kartkach zawierających ,,Imię, nazwisko, klasa oraz tytuł książki, krótkie uzasadnienie wyboru danej książki”.
4.    W Plebiscycie nie mogą brać udziału książki, których nie ma      w zasobach biblioteki. Plebiscyt zostanie ogłoszony  dnia 09-10-2018 i trwał będzie do 06.11.2018 r.
B      ZASADY PLEBISCYTU
1.    Uczestnikiem Plebiscytu będą uczniowie poszczególnych  klas. Uczestnik Plebiscytu oddaje głos na wybraną przez siebie książkę, poprzez wypełnienie kuponu i złożenie go u pracownika biblioteki. Kupony dostarczą do poszczególnych klas przedstawiciele KAB. Liczenia głosów dokona  komisja utworzona na potrzeby konkursu, z przewodniczącym na czele.
2.    Lista tzw. ,,Złota 10” zostanie umieszczona na stronie własnej Biblioteki oraz wywieszona na gazetce informacyjnej w ogródku.
3.    Głosujący mogą skorzystać tylko z dostępnej formy głosowania    i oddać tylko jeden ważny głos.
4.    W dniu 05-11-2018r.  Komisja Plebiscytu złożona                    z pracowników biblioteki oraz członków  KAB dokona przeliczenia i sprawdzenia zgromadzonych głosów.  Tytuł ”Złotej 10” otrzymają książki, które zebrały największą ilość głosów.
5.    Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi 06.11.2018 r.
6.    Wśród czytelników biorących udział w Plebiscycie, Komisja Plebiscytu wyłoni  w drodze losowania 3 osoby, które zostaną nagrodzone upominkami książkowymi. Wyróżnieni czytelnicy zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie Plebiscytu, które odbędzie się w dniu 06-11-2018r.  na długiej przerwie w Bibliotece.
  • C. Regulamin niniejszego Plebiscytu jest dostępny na stronie Biblioteki szkolnej oraz na gazetce informacyjnej w ogródku.
  • D. Uczestnik biorący udział w Plebiscycie „Złota 10” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów Plebiscytu przez Bibliotekę.
  • E. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator - pracownicy biblioteki szkolnej.