Szkolne stypendium socjalne
dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski  funkcjonujących w strukturze Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju
w roku szkolnym 2019/2020

Od października bieżącego roku szkolnego (do wyczerpania zaplanowanych środków finansowych) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju (ZSP) będzie realizować socjalny program wsparcia uczniów dojeżdżających do szkoły.
Stypendium socjalne przeznaczone jest na pokrycie poniesionych przez uczniów wydatków związanych z kosztami dojazdu do szkoły spoza miejscowości, w której znajduje się ZSP.
O stypendium może wnioskować każdy uczeń szkół funkcjonujących w ZSP, którego średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł / osobę, a w przypadku ucznia, w którego rodzinie występuje niepełnosprawność dochód ten nie może przekraczać 764,00 zł / na osobę.
Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustala się na podstawie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę poświadczających dochody uzyskane przez każdego z członków rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, tj. z lipca, sierpnia i września 2019 r.
Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku pobierania przez rodzinę z ośrodka pomocy społecznej świadczeń rodzinnych i dodatków, m.in.: dodatku na dofinansowanie kosztów dojazdu dziecka do szkoły, który wynosi 69,00 zł, kwota tego dodatku podlega odliczeniu od kwoty przyznanego uczniowi stypendium socjalnego. Prawo nie dopuszcza bowiem korzystania z pomocy społecznej (socjalnej) na ten sam cel z kilku źródeł.
Druki wniosków można uzyskać ze strony internetowej ZSP lub od Pedagoga Szkolnego
Przed wypełnieniem wniosku i zebraniem odpowiednich dokumentów należy zapoznać się z zasadami zawartymi w Regulaminie udzielania stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski, który znajduje się na stronie internetowej: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2019/1078/akt.pdf, lub w ZSP na tablicy ogłoszeń przy pokoju pedagoga szkolnego.
Dokładnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami (oryginały zaświadczeń – dowodów potwierdzających wysokość dochodów) należy składać u Pedagoga Szkolnego wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 4 października br. nie wcześniej i nie później.
Uwaga: wnioski wypełnione wadliwie, niekompletnie udokumentowane lub złożone po w/w terminie – nie będą rozpatrywane.