Załącznik do Zarządzenia nr 12/2021
                                                                                          Dyrektora  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju
                                                                                                                                                             z dnia 14 maja 2021 r.

                                                         Regulamin funkcjonowania szkół

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju

w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem Covid-19

 

     I.     Organizacja pracy szkół 

        1.     W zależności od sytuacji epidemiologicznej Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną może podjąć decyzję o przejściu na kształcenie w wariancie mieszanym/hybrydowym.

        2.     Celem nauczania hybrydowego jest ograniczenie kontaktów i zapewnienie dystansu społecznego poprzez zmniejszenie ilości uczniów przebywających w danym dniu w Szkole.

        3.     Do szkół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju (Zespół) mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, uczniowie, których domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.

        4.     Rodzic, który stwierdził lub został przez szkołę poinformowany o możliwości zakażenia wirusem Covid-19, powinien udać się do lekarza rodzinnego i postępować zgodnie z jego zaleceniami.  O podjętych działaniach rodzic powinien poinformować Dyrektora Szkoły.

        5.     Jeżeli podejrzenie zakażenia u ucznia ma miejsce w czasie pobytu ucznia w Szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

        6.     Zaopatrzenie uczniów w środki ochrony osobistej jest obowiązkiem rodziców uczniów.

        7.     Wszystkie przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut. Przerwę na posiłek uczniowie ustalają
z nauczycielem pomiędzy godziną 10. 00  a 11.30.

        8.     Podczas przerwy uczeń może, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, przebywać
przed budynkiem Szkoły, na ul. Mickiewicza, na szerokości odpowiadającej terenowi Szkoły, zachowując bezpieczne odległości.

        9.     W czasie zajęć lekcyjnych tzw. zblokowanych (co najmniej 2-godzinne) przerwy wyznaczał będzie nauczyciel prowadzący.

 

  II.     Zasady poruszania się i zachowania w budynku Zespołu

 

        1.     Na terenie Szkoły obowiązują bezwarunkowo następujące środki ostrożności:

                 1)     dezynfekcja rąk przy każdorazowym wejściu do budynku Szkoły: w automacie spryskującym bądź spryskanie przez pracownika wskazanego przez Dyrektora Zespołu,

                 2)     mycie i dezynfekcja rąk (np. po skorzystaniu z toalety, przed spożywaniem posiłku),

                 3)     wskazane jest noszenie maseczki zasłaniającej nos i usta w częściach wspólnych (np. na korytarzach, w szatniach, w toaletach).

        2.     Z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego, który jest jednym z warunków uniknięcia rozprzestrzenienia się wirusa i zakażenia, w celu uniknięcia zbyt dużego zagęszczenia młodzieży na korytarzach budynku Szkoły, uczniowie mają obowiązek przemieszczać się w budynku w następujący sposób:

uczniowie wchodzą do Szkoły wejściem głównym (wejście nr 1) i kierują się do szatni, z której udają się do sal lekcyjnych:

1)      do sal nr: 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15  klatką schodową przy wejściu głównym,

2)      do sal nr nr: 3, 10, 10a, 16, 17, 19, 20, 23 klatką schodową przy wejściu nr 2,

        3.     Uczniowie podczas witania (żegnania) się powinni zachować odpowiedni dystans.

        4.     Uczniowie nie powinni używać przedmiotów należących do innych, pożyczać ich sobie. 

 

III.     Procedura przestrzegania zasad ochrony w salach lekcyjnych

 

1.    Uczniowie i nauczyciele przed wejściem do sali/pracowni dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym.

2.    W salach lekcyjnych uczniowie zajmują miejsca oznaczone numerami – zgodnie z numeracją
w dzienniku lub inną ustaloną przez nauczyciela, który odnotowuje ten fakt w swojej dokumentacji.

3.    Po zakończonych zajęciach nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć i wietrzy salę oraz organizuje dezynfekcję stolików i krzeseł uczniowskich.

4.    Materiały użyte do dezynfekcji wyrzucane są do wyznaczonego kosza.

 

IV.     Zasady dotyczące poruszania się osób obcych w budynku Zespołu

 

1.        Przebywanie w obiektach Zespołu osób z zewnątrz ograniczone winno być miejscem i czasem do niezbędnego minimum. Osoby te mogą przebywać na terenie Zespołu tylko w uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności.

2.        Osoba z zewnątrz wchodząc do budynku Zespołu ma obowiązek posiadania założonej maseczki zasłaniającej nos i usta. Przy wejściu obowiązkowo winna zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.

 

  V.     Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia się ucznia wirusem Covid-19
 

    1.     Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia objawy chorobowe mogące wskazywać na zakażenie wirusem Covid-19 (wysoka temperatura – ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszność, objawy infekcji górnych dróg oddechowych) niezwłocznie odizolowuje chorego ucznia od pozostałych osób.

    2.     Nauczyciel nakazuje uczniowi niezwłoczne założenie maski zasłaniającej nos i usta, zdezynfekowanie rąk, nałożenie jednorazowych rękawiczek.

    3.     Nauczyciel nakłada strój ochronny (maskę z filtrem FFP2/FFP3, rękawiczki jednorazowe).

    4.     Zdrowych uczniów nauczyciel instruuje, by nie zbliżali się do chorego, założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce oraz otworzyli okna i przewietrzyli salę lekcyjną.  

    5.     Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem Szkoły, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przeprowadzi ucznia z objawami chorobowymi do wyznaczonego w budynku Zespołu pomieszczenia – IZOLATORIUM (na II piętrze, ostatnie pomieszczenie na stronie południowej, oznaczone napisem) oraz będzie sprawować opiekę nad uczniem do przyjazdu jego rodziców.

    6.     Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie podając imię, nazwisko ucznia
i zaobserwowane objawy chorobowe. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem pozostaje na zewnątrz pomieszczenia izolatorium sprawdzając co jakiś czas stan zdrowia i samopoczucie ucznia.

    7.     Dyrektor Szkoły powiadamia w najszybszy możliwy sposób rodziców ucznia, którym nakazuje niezwłoczne odebranie ucznia ze Szkoły oraz zaleca kontakt z lekarzem rodzinnym.

    8.     Rodzic zgłasza się po odbiór ucznia oczekując na dziecko przy wejściu do budynku Szkoły. Ucznia przyprowadza opiekujący się nim pracownik. Podczas oczekiwania rodzic zachowuje dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra i ogranicza do minimum kontakty z innymi osobami.

    9.     O opisanym wyżej zdarzeniu Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku-Zdroju oraz organ prowadzący Szkołę.

10.     Po zakończeniu czynności dotyczących ucznia z objawami chorobowymi osoba sprawująca opiekę nad uczniem w izolatorium dokładnie myje i dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny, którego elementy wyrzuca do wyznaczonego pojemnika na odpady ochronne.

 

VI.     Procedura dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów szkolnych

 

1.      Na terenie budynku Zespołu umieszczone są informacje oraz wskazówki dotyczące bezpiecznych zachowań oraz adresy i telefony do odpowiednich służb.

2.      Dezynfekcja elementów wspólnych – klamki, ubikacje, poręcze – będzie się odbywać po każdej przerwie.

3.      Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego będą na bieżąco dezynfekowane.

4.      Dezynfekcja posadzek i ścian korytarzy i sal oraz drzwi, a także sprzętów (krzesła, stoliki uczniowskie, biurka nauczycieli, szafki i szafy) i urządzeń technicznych, z których korzystali uczniowie, będzie się odbywać codziennie po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

5.      Sale lekcyjne i części wspólne muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

VII.     Procedura postępowania w razie stwierdzenia możliwości wystąpienia zakażenia wirusem Covid-19 u pracownika Zespołu
 

    1.     Pracownik Zespołu (nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny), który zaobserwował u siebie podczas pobytu w domu jeden z objawów chorobowych (np. kaszel, temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza) nie przychodzi do pracy zawiadamiając niezwłocznie o tym Dyrektora Zespołu. W późniejszym okresie pracownik sukcesywnie informuje telefonicznie Dyrektora Zespołu o swoim stanie zdrowia, podejmowanych dalszych działaniach, ewentualnej kwarantannie czy leczeniu.

    2.     Pracownik pozostający w miejscu pracy, który zaobserwował u siebie objawy chorobowe mogące wskazywać na zakażenie wirusem Covid-19 niezwłocznie nakłada strój ochronny (maskę zasłaniającą nos i usta, rękawiczki jednorazowe).

    3.     Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.

    4.     O swoim stanie zdrowia pracownik niezwłocznie informuje Dyrektora Zespołu, który wyznacza osobę, mogącą przejąć obowiązki chorego pracownika.

    5.     Jeśli pracownik znajdował się w sali z uczniami, to instruuje uczniów, by nie zbliżali się do niego, założyli maski jednorazowe, dokładnie umyli i zdezynfekowali ręce.

    6.     Nauczyciel opuszczając salę poleca uczniom niezwłocznie otworzyć okno/okna i rozpocząć wietrzenie pomieszczenia.

    7.     Osoba wyznaczona przez Dyrektora Zespołu przejmuje obowiązki pracownika z opisanymi wyżej objawami chorobowymi.

    8.     Uczniowie, których przejęła osoba zastępująca nauczyciela z objawami chorobowymi, opuszczają salę, w której przebywali z nauczycielem podejrzanym o zakażenie się. Sala zostaje wyłączona
z użycia, niezwłocznie zdezynfekowana i dokładnie wietrzona.

    9.     Pracownik z objawami chorobowymi powinien niezwłocznie opuścić teren Zespołu z zaleceniem kontaktu z lekarzem i stacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

10.     Pracownikowi z klinicznymi objawami chorobowymi lub podlegającemu jednemu z kryteriów epidemiologicznych zabrania się przystępowania do pracy w trybie stacjonarnym do czasu wyleczenia stwierdzonego przez odpowiednie służby medyczne i sanitarno-epidemiologiczne.

 

VIII.     Procedura komunikacji z rodzicami uczniów

 

1.    Rodzice w czasie stacjonarnego funkcjonowania szkół Zespołu lub w czasie jego ograniczenia (częściowo stacjonarnego i częściowo zdalnego lub wyłącznie zdalnego), w związku zapobieganiem zakażeniu się wirusem Covid-19, nie powinni kontaktować się osobiście
z pracownikami Zespołu. Należy korzystać z możliwości kontaktowania się z nauczycielami telefonicznie lub mailowo.

2.    W przypadku wystąpienia bezwzględnej konieczności bezpośredniego skontaktowania się rodzica
z Dyrektorem Zespołu czy administracją szkolną lub nauczycielem można to uczynić po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z pracownikiem Zespołu rodzic ma obowiązek przebywać w maseczce
zasłaniającej nos i usta oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.

3.    Przy wchodzeniu na teren Zespołu rodzic ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.

4.    Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach jej pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych, po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2 i 3.

5.    W sytuacjach koniecznych możliwy jest kontakt telefoniczny z sekretariatem Zespołu pod nr tel. 41 378 79 21 lub 509 713 103, w godzinach pracy.

 

IX.     Inne ustalenia

 

    1.     Na każdym piętrze na korytarzu będą ustawione stoliki z płynem dezynfekcyjnym.

    2.     Sekretarz Szkoły codziennie będzie kontrolował stan dezynfekcji obiektu oraz będzie podejmował stosowne działania.

    3.     Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Uczeń nie może przynosić do Szkoły przedmiotów niepotrzebnych do zajęć szkolnych.

    4.     Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic może uzyskać bezpośrednio przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

    5.     Pracownicy Szkoły przebywający w pomieszczeniach socjalnych (zaplecza, pokój nauczycielski) zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania w przestrzeniach zamkniętych.

    6.     Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez Dyrektora Zespołu lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu wirusem Covid-19 oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov. pl/Aktualnosci.

    7.     Uwaga! Zważywszy na powagę sytuacji epidemicznej i istniejące bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia należy bezwzględnie i bardzo poważnie traktować i kategorycznie przestrzegać ustaleń, procedur i zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Każde naruszenie zasad postępowania określonych w niniejszym Regulaminie przez uczniów
i pracowników Zespołu będzie podlegało odpowiednim procedurom i karom stosowanym bezpośrednio przez Dyrektora Zespołu.

W przypadkach zagrożenia spowodowanego przez osoby z zewnątrz Dyrektor Zespołu będzie niezwłocznie informował odpowiednie służby.  

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Busku-Zdroju