Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 17/2020
Dyrektora ZSP
z dnia 16 października 2020 r.

 

Regulamin oraz procedury funkcjonowania

szkół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju

podczas prowadzenia nauki zdalnej
w czasie trwania epidemii koronawirusa

 

W okresie czasowego ograniczenia stacjonarnego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w powiecie buskim, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam poniższe zasady organizowania i realizowania zadań w szkołach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju (ZSP), z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość, w szczególności:

    1.     Informacje o sposobie i formach realizacji zadań przekazywane będą uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez szkolny dziennik elektroniczny lub stronę internetową ZSP.  

    2.     Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do kontaktu i współpracy z uczniami i ich rodzicami w związku z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego. W razie braku komunikacji z uczniem należy podjąć współpracę z wychowawcami, innymi nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

    3.     Zdalną pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczniami nauczyciele prowadzą ze szkoły lub z domu (w uzasadnionych przypadkach).

    4.     Zobowiązuję nauczycieli do ustalenia i realizowania zaplanowanego zakresu treści programowych wynikających z podstawy programowej w poszczególnych oddziałach na dany tydzień, zgodnie z planem dydaktycznym i tygodniowym planem lekcji z zastrzeżeniem pkt. 13 i pkt. 17.

    5.     Treści należy realizować zgodnie z planem lekcji dla danej klasy uwzględniając higienę pracy ucznia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

    6.     Zobowiązuję uczniów do uczestniczenia w lekcjach prowadzonych w formie kształcenia na odległość, zgodnie z planem lekcji. Obecność na zajęciach będzie odnotowywana na podstawie:

             1)     obecności podczas wideolekcji,

             2)     potwierdzenia odczytania wiadomości otrzymanej od nauczyciela oraz odesłanie wykonanego zadania w czasie trwania lekcji – z wykorzystaniem materiałów udostępnianych poprzez platformę lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    7.     W czasie nauki zdalnej uczniowie będą oceniani zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania,  

    8.     Uczeń jest zobowiązany do wykonywania poleceń nauczycieli i odsyłania zadanych prac w formie i czasie wskazanym przez nauczyciela. 

    9.     Zobowiązuję nauczycieli do monitorowania i weryfikowania postępów w nauce oraz informowania uczniów i ich rodziców o uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego (wpisy ocen i uwag do dziennika).

10.     Zobowiązuję nauczycieli do bieżącego dokumentowania realizowanych przez siebie zadań w dzienniku elektronicznym, w tym realizacji tematów lekcji oraz odnotowywania obecności uczniów. Wpisy te będą stanowić podstawę do rozliczenia pracy nauczyciela w ramach tygodniowego przydziału zajęć.

11.    Nauczyciel określi możliwość konsultacji uczniów lub rodziców z nauczycielem.

12.     Zobowiązuję nauczycieli do ustalenia i podania w formie elektronicznej do wiadomości uczniów i ich rodziców źródeł pochodzenia materiałów, z których uczniowie będą mogli korzystać podczas kształcenia na odległość. 

13.     Program nauczania i plan dydaktyczny w razie potrzeby nauczyciele mogą tak zmodyfikować, by możliwa była realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, przy czym w razie konieczności bieżący materiał wymagający bezpośredniego kontaktu z uczniem można przesunąć na później, a w to miejsce realizować materiał przewidziany na okres późniejszy. 

14.     Zajęcia prowadzone w formie kształcenia na odległość realizowane są z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez MEN (w tym na platformie e-podręczniki), CKE, OKE oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.

15.     Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktyczne – tylko w zakresie realizacji efektów kształcenia możliwych do uzyskania w formie kształcenia na odległość.

16.     Kształcenie praktyczne odbywa się w szkole lub zakładach pracy.

17.     Program nauczania zawodu nauczyciele mogą modyfikować w taki sposób, by kształcenie zawodowe możliwe do zrealizowania w formie kształcenia na odległość, z klas wyższych przesunąć do realizacji obecnie, a zajęcia praktyczne trudne do zrealizowania drogą elektroniczną – przesunąć do klas wyższych.

18.     Zajęcia realizowane w formie kształcenia na odległość nauczyciele realizują w ramach obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, a w przypadku zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych i wychowawczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.

Potwierdzenie realizowania zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych nauczyciele dokumentują w sposób określony w pkt. 10.

19.     Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów mają możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego, rozmów telefonicznych, wideokonferencji, czy korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

20.     Nadzór pedagogiczny nad kształceniem na odległość oraz bieżący monitoring wszystkich obszarów funkcjonowania szkół prowadzą: dyrektor i wicedyrektorzy. Pracę nauczycieli kształcenia ogólnego koordynować będzie wicedyrektor p. Wioletta Czupryna-Kopeć, natomiast nauczycieli przedmiotów zawodowych – wicedyrektor p. Marek Partyka.