Załącznik  Nr 1  
do Zarządzenia Nr  13 /2021
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Busku-Zdroju z dnia 14.05.2021 r.

Procedura funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju
w stanie zagrożenia epidemicznego, w czasie trwania nauki zdalnej, obowiązująca
od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.

opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 kwietnia 2021 r.,  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz. 1389, z późn. zm.)

§ 1
Postanowienia ogólne
1.    W Szkołach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju, w roku szkolnym 2020/2021
w ogłoszonym przez Dyrektora terminie jest prowadzone nauczanie na odległość.
2.    Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, wykorzystując metody
i techniki pracy zdalnej.
3.    Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które Szkoła organizuje zdalnie.
4.    Za organizację realizacji zadań Szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły.

§ 2
 Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia
1.    Zdalne nauczanie realizowane jest w formie on-line w czasie rzeczywistym, zgodnym z planem lekcji dostosowanym do nauczania zdalnego oraz w formie indywidualnej pracy ucznia pod kierunkiem nauczyciela.
2.    Plan lekcji może być w każdej chwili modyfikowany w zależności od potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów.
3.    W uzasadnionych przypadkach, zajęcia prowadzone przez nauczyciela z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość mogą odbywać się w czasie innym niż 45 minut.
4.    Nauczyciele pracują zgodnie z zatwierdzonym do realizacji programem nauczania i programem wychowawczo-profilaktycznym. W uzasadnionych przypadkach, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, nauczyciel lub zespół nauczycieli może zgłosić potrzebę zmodyfikowania programu nauczania lub programu wychowawczo-profilaktycznego. Zmiany wprowadza się w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.¬
5.    Nauczyciele w trakcie lekcji on-line w czasie rzeczywistym oraz w formie indywidualnej pracy ucznia pod kierunkiem nauczyciela mogą wykorzystywać materiały dostępne na platformach edukacyjnych.
6.    Nauczyciel wykorzystując do pracy różne materiały powinien kierować się zasadami bezpieczeństwa,
w tym bezpieczeństwa w sieci.
7.    Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych i inny sposób ich utrwalania.
8.    Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej
i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.
9.    Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Elsas i Microsoft 365 - TEAMS.
10.    Z platform internetowych korzystają:
1)    uczniowie;
2)    nauczyciele.
11.    Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość zalicza się:
1)    prowadzenie zajęć online;
2)    rozmowy telefoniczne z uczniami;
3)    prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się online;
4)    prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość.
12.    Rodzice ucznia nieposiadającego sprzętu do zdalnej nauki mają prawo wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o jego użyczenie. Dyrektor Szkoły w miarę możliwości użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.
13.    Wychowawca ma obowiązek poinformować nauczycieli uczących w jego klasie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów posiadających opinie i orzeczenia w tej sprawie wydane przez poradnie psychologiczne lub inne poradnie specjalistyczne. Szczególną uwagę w przekazywaniu informacji należy zwrócić na informacje mające szczególny wpływ na nauczanie zdalne.
14.    Dla uczniów technikum Dyrektor może zorganizować zajęcia praktyczne w Szkole w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
15.    W klasach III liceum ogólnokształcącego i IV technikum Dyrektor może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów, którzy przystępują w br. szkolnym do egzaminu maturalnego.

§ 3
Formy współpracy Dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy
z uczniami i rodzicami
1.    Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor Szkoły.
2.    Dyrektor sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny, w tym:
1)    monitoruje realizację przez nauczycieli dziennego planu zajęć;
2)    monitoruje realizację podstawy programowej w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów;
3)    prowadzi obserwację zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
4)    kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli ustalonych w nauczaniu zdalnym zasad, w tym dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego;
5)    sprawdza stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań;
6)    wspomaga i motywuje nauczycieli w obszarze wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
7)    pozyskuje informacje od rodziców i uczniów w zakresie dotyczącym funkcjonowania
w Szkole kształcenia zdalnego.
3.    Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez dziennik elektroniczny Elsas, e-maila i w razie potrzeby bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi.
4.    Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalnie ze Szkoły, w uzasadnionym przypadku z domu.
5.    Rady Pedagogiczne mogą być przeprowadzane poprzez platformę Microsoft Teams.
6.    Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.
O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły.
7.    Prowadzona korespondencja z uczniami i rodzicami uczniów stanowi część dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 4
Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych klasach
1.    Nauczyciel ustala tygodniowy zakres treści nauczania na podstawie przyjętych rocznych planów pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
2.    Doboru treści kształcenia należy dokonywać adekwatnie do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji
w poszczególnych klasach z uwzględnieniem zdalnej formy przekazu.
3.    Nauczyciel, planując treści nauczania, jest obowiązany uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
4.    Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela
(z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia
w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
5.    Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

§ 5
Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość
1.    Sposoby sprawdzania postępów ucznia oraz poprawiania ocen są opisane w Przedmiotowych Zasadach Oceniania opublikowanych na stronie Szkoły.
2.    Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
3.    Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny.
4.    W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.
5.    Nauczyciele informują uczniów o planowanych sprawdzianach i innych formach pracy zgodnie
z postanowieniami Statutu Szkoły.
6.    Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w formie dostosowanej do zdalnego nauczania i wynikającej ze specyfiki przedmiotu.
7.    Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w lekcjach on-line oraz wykonywania zadań przesyłanych przez nauczyciela.
8.    Nauczyciel sprawdza obecność na każdej lekcji on-line (przy włączonych kamerach) i nanosi ją
do dziennika elektronicznego Elsas.
9.    Lekcje on-line prowadzone są przy włączonych kamerach. Nauczyciel może zezwolić na wyłączenie kamery w każdym momencie lekcji.
10.    Rodzice usprawiedliwiają nieobecności ucznia na lekcjach on-line za pomocą poczty elektronicznej, platformy Teams lub telefonicznie na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

§ 6
 Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców
1.    W czasie zdalnego nauczania bieżący kontakt szkoły z rodzicami uczniów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
2.    Zebrania z rodzicami uczniów organizowane są w formie zdalnej w terminach podanych
w kalendarzu roku szkolnego poprzez platformę MS Teams (poprzez login i hasło ucznia).
3.    Rodzic może, zgłosić chęć porozmawiania z określonym nauczycielem w ramach konsultacji.  Nauczyciel ma obowiązek odnotować termin i cel rozmowy.
4.    Rozmowa odbywa się poprzez platformę MS Teams (poprzez login i hasło ucznia).
5.    Rodzic ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności
w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).
6.    Rodzice uczniów objętych okresową kwarantanną czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu
i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.
7.    Pedagog szkolny ma prawo rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie
w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami oraz informując o tym wychowawcę i nauczycieli.
§ 7
 Nauczanie indywidualne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1.    Nauczanie indywidualne Szkoła realizuje w formie zdalnej.
2.    Zajęcia rewalidacyjne i inne związane z potrzebą wspierania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych prowadzą nauczyciele stosując sprawdzone metody i formy w kształceniu na odległość.

§ 8
 Postanowienia końcowe
1.    Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach nauczania na odległość.
2.    W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem szkoły. Adres do kontaktu: sekretariat@zsp1busko.pl
3.    Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
4.    Procedura może być modyfikowana.
5.    Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły oraz udostępniona w formie papierowej
w sekretariacie szkoły.
6.    O    wszelkich    zmianach w    procedurze    będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.