Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 REKRUTACJA 2024

10.07.2024 r. minął termin, kiedy młodzież szkół podstawowych (ósmoklasiści) potwierdzała wolę nauki dostarczając świadectwa ukończenia klasy ósmej oraz zaświadczenia wyników egzaminu ósmoklasisty.

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/start

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez wywieszenie list nastąpi:
18 lipca 2024 r. o godz. 12.00.