Przepisy znowelizowanej ustawy, które zaczęły obowiązywać od 1 września 2007 r., zwiększyły kompetencje rad rodziców w szkołach publicznych prowadzonych przez organ władzy publicznej   oraz wprowadziły obligatoryjność funkcjonowania rady rodziców w szkołach i  placówkach publicznych. Dotychczas w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.- Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) był jedynie zapis, że w szkole i placówce może działać rada rodziców. 
   
Przepisy znowelizowanej ustawy, które zaczęły obowiązywać od 1 września 2007 r., zwiększyły kompetencje rad rodziców w szkołach publicznych prowadzonych przez organ władzy publicznej  oraz wprowadziły obligatoryjność funkcjonowania rady rodziców w szkołach.

   Rada Rodziców przy ZSP na Zebraniu w dniu 24.09.2019r. ustaliła kwotę 60zł, jako kwotę niezbędną do zapewnienia jej działalności szczególnie w zakresie wsparcia finansowego procesu wychowawczego oraz dydaktycznego (w zakresie zakupów materiałów niezbędnych do przygotowania uczniów do egzaminów).

Uwaga! W szkole nie są prowadzone wpłaty za tzw. szkody - 10zł lub 20zł

Wpłaty na potrzeby szkoły (w wysokości 60zł) można dokonać na konto podane poniżej lub w księgowości Szkoły.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Mickiewicza 6
28-100 Busko-Zdrój
PKO BP S.A. Oddział 1 w Busku-Zdroju
nr konta PL: 78 1020 2645 0000 5502 0002 4984

     Zasada wydatkowania środków:

"Pieniądze wracają do ucznia"

    Ze środków RR finansowane są:

- nagrody w różnych konkursach organizowanych przez Szkołę oraz materiały   potrzebne  do ich zorganizowania,

- nagrody za frekwencję dla klas i pojedynczych uczniów, nagrody za wyniki w nauce,

- zakup arkuszy do sprawdzianów i prac kontrolnych lub ich wydruk, pojedyncze   zbiory zadań na wyposażenie pracowni,

- koszty wyjazdu uczestników olimpiad, konkursów, zawodów sportowych,

- dofinansowanie spektakli, koncertów, programów profilaktyczno-wychowawczych,
  seansów filmowych dla uczniów,

- zakup artykułów niezbędnych do funkcjonowania kół zainteresowań, klubów
  i organizacji uczniowskich.

 Powyższe działania pozwalają prowadzić działalność profilaktyczną i wychowawczą,
tworzyć przyjazną atmosferę, by uczeń chętnie chodził do szkoły, czuł się w niej bezpiecznie. Aby wykonywał nieobowiązkowe ćwiczenia/zadania z wykorzystaniem arkuszy opracowywanych przez ekspertów egzaminacyjnych, które umożliwią bardzo dobre przygotowanie się do egzaminów.

RR 2020/2021

Regulamin Rady Rodziców (24.09.2019r.)