Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Informacja o stanie jednostki organizacyjnej

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Busku Zdroju ul. Mickiewicza 6
na dzień 1 stycznia 2015 r.
                                                                
1.       Dane adresowe:
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika
Adres: ul. Mickiewicza 6 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax: 41 378 79 21
adres strony www: www.zsp1busko.pl/

      Dyrektor szkoły:             mgr inż. Andrzej Bilewski

Zastępca dyrektora:       mgr  inż. Wioletta Czupryna-Kopeć
Zastępca dyrektora:       mgr Marek Partyka
Główny księgowy:          Jolanta Bożek
Kierownik gospodarczy: mgr Izabella Zaręba
 
2.       Status prawny lub forma prawna:
Jednostka budżetowa Powiatu Buskiego
Organ prowadzący: Powiat Buski
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Świętokrzyski Kurator Oświaty
 
3.       Przedmiot działania  i kompetencje:
 
Szkoły wchodzące w skład zespołu:
 
TECHNIKUM NR 1
Kierunki kształcenia:
Ø ekonomiczny
Ø hotelarski
Ø żywienia i gospodarstwa domowego
 Ø  żywienia i usług gastronomicznych

              III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Oddziały:
Ø humanistyczny
Ø matematyczny
Ø biologiczno-sportowy  
 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
kształci w zawodach:
Ø kucharz
Ø sprzedawca
Ø piekarz
Ø fryzjer
Ø cukiernik
Ø Stolarz
 
4.       Osoby sprawujące funkcje kierownicze:
1)      Dyrektor Szkoły.
2)      Wicedyrektorzy
3)     Główna księgowa
4)      Kierownik gospodarczy
 
5.       Organy jednostki
1)      Rada Pedagogiczna
2)      Rada Rodziców
3)      Samorząd Uczniowski
 
6.       Majątek, którym dysponuje jednostka:
       Grupa I - II budynki i budowle maszyny i urządzenia techniczne    - 4 961 859,24 zł
        Konto 013 - pozostałe środki trwałe                                                          - 1 301 587,33 zł
 
 
Określenie właściciela majątku: właściciel majątki: Powiat Buski – w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju
7.       Tryb działania
1. Podstawa prawna funkcjonowania: (np. ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Uchwała Rady Powiatu)
2. Regulaminy:
–        Regulamin Pracy
–        Regulamin Wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w ZSP
–        Regulamin Premiowania pracowników ZSP
–        Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP
–        Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli
–        Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla pracowników administracji i obsługi ZSP
–        Regulamin oceny pracy nauczycieli
3.  Instrukcje:
–        Instrukcja kancelaryjna.
–        Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów. Klasyfikacja budżetowa. Plan kont.
–        Instrukcja inwentaryzacyjna.
–        Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 
W/w regulaminy i instrukcje znajdują się w sekretariacie szkoły w segregatorach wg Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla szkół i placówek oświatowych: 011
 
8.       Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Miejsce przyjmowania interesantów:
 
sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
 
Pielęgniarka szkolna
Poniedziałek   – 12.00 – 15.00
Wtorek            –   7.25 – 15.00
Środa              –   7.25 – 15.00
Czwartek        –   7.25 – 15.00
Piątek             – 10.00 – 15.00
 
Pedagog szkolny 
 Poniedziałek  – 7.30 – 12.30
Wtorek            – 8.20 – 13.50
Środa              – 7.30 – 12.30
Czwartek         – 7.30 – 12.30
Piątek              – 7.30 – 12.30
 
 
       Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się:
Ø tymczasowo – gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
Ø ostatecznie – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę, co do jej istoty.
2. W szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt dla szkół i placówek oświatowych. Obowiązuje Instrukcja kancelaryjna.
3.  Sprawy załatwiane są :
Ø odręcznie – polega na sporządzeniu, po zarejestrowaniu sprawy – zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia,
Ø korespondencyjnie – polega na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę.
4.  Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności i terminowości. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą.
 
9.       Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:
 
W szkole są prowadzone następujące rejestry i ewidencje w rozbiciu na działy:
 
Sekretariat
        Księga korespondencyjna – rejestr poczty przychodzącej i wychodzącej.
        Ewidencja uczniów naszej szkoły.
        Ewidencja wyjść w godzinach pracy.
        Ewidencja osób przebywających w szkole poza godzinami pracy.
        Ewidencja pieczęci i pieczątek
        Ewidencja znaczków pocztowych
        Rejestr wydanych świadectw absolwentom
        Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
        Rejestr druków ścisłego zarachowania.
        Rejestr wypadków (uczniów i pracowników)
        Rejestr faktur
        Rejestr wydanych delegacji.
        Arkusze ocen.
        Protokoły egzaminów maturalnych.
        Protokoły egzaminów z przygotowania zawodowego.
        Rejestr wydanych zaświadczeń
        Rejestr zarządzeń dyrektora
        Rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej
 
Księgowość
        Rejestr czeków
        Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników
        Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych dla członka rodziny
        Zestawienie obrotów i sald.
        Książka środków trwałych.
 
Kadry i administracja
        Rejestr zatrudnionych nauczycieli
        Rejestr zatrudnionych pracowników
        Ewidencja akt osobowych
        Ewidencja urlopów
        Ewidencja wydanej odzieży ochronnej i roboczej
        Ewidencja godzin pracy pracowników obsługi i administracji
        Rejestr zwolnień lekarskich
        Książki inwentarzowe
Szkoła prowadzi podręczne archiwum na własne potrzeby.