Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Praktyczna nauka zawodu uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju organizowana jest w formach:

  1. zajęcia praktyczne uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa organizowane są w Hotelu Bristol Art&Medical SPA (więcej)
  2. zajęcia praktyczne pracowników młodocianych odbywane w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w formie nauki zawodu zawartej między pracodawcą a pracownikiem młodocianym i jego prawnym opiekunem. Ta forma zajęć praktycznych dotyczy uczniów – pracowników młodocianych klas wielozawodowych w Szkole Branżowej.
  3. miesięczne praktyki zawodowe uczniów technikum kształcącym w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicnych.


Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie umowy między szkołą a zakładem pracy.

Zajęcia praktyczne dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia prowadzone są zgodnie z wymiarem ustalonym w szkolnym planie nauczania (uwzględniającym plany nauczania dla zawodu) oraz zgodnie z czasem pracy pracowników młodocianych ustalonym w Kodeksie Pracy.

Praktyki zawodowe dla uczniów technikum odbywają się w wymiarze 4 tygodnie, zgodnie ze szkolnym planem nauczania (uwzględniającym plany nauczania dla zawodu) oraz opracowanym na każdy rok szkolny harmonogramem praktyk.

Przed podpisaniem umów o praktykę zawodową uczniów technikum typowane są zakłady pracy, z którymi szkoła podpisuje umowy o praktykę zawodową.

Wszystkimi sprawami dotyczącymi praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu kieruje wicedyrektor – mgr Marek Partyka.

Poniżej znajdują się listy pracodawców, u których uczniowie najczęściej odbywają praktyki zawodowe.

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Szkoła Branżowa I Stopnia