Kursy Kwalifikacyjne Zawodowe

 
Kursy Kwalifikacyjne Zawodowe są formą pozaszkolnego kształcenia zawodowego. Mogą w nich uczestniczyć osoby dorosłe, które zainteresowane są uzyskaniem lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych. Czas trwania kursu zależy od kwalifikacji i wynosi ok. 800 godz., średnio jest to ponad 20 godz./tygodniowo. Kurs kończy się egzaminem zawodowym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Jeżeli powstanie grupa osób  zainteresowanych danym kursem, wtedy na spotkaniu ustalony zostanie system realizacji zajęć (teoretycznych i praktycznych).
 

Proponowane kursy kwalifikacyjne:

1.Sporządzanie potraw i napojów (kucharz)

2.Prowadzenie rachunkowości (ekonomista).

3.Planowanie i realizacja usług w recepcji. (technik hotelarstwa).

    4.        Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 

  Jeżeli jesteś zainteresowana (ny) jednym z w/w kursów prześlij informację na adres zsp1busko6@wp.pl podając nazwisko, imię, numer telefonu oraz nazwę kursu.

 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych)

NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO OSÓB DOROSŁYCH

 Od 2012 roku kształcenie zawodowe osób dorosłych może być prowadzone w formie tzw. KKZ, czyli Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych lub w szkole policealnej.
KKZ to kurs prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. 

KKZ są organizowane w formie dostosowanej do preferencji słuchaczy – zaocznej, stacjonarnej, dziennej lub wieczorowej.
Aby uzyskać dyplom technika w danym zawodzie należy zdobyć wszystkie kwalifikacje składające się na dany zawód oraz potwierdzić średnie wykształcenie (ponadgimnazjalne). Słuchacz, który nie uzupełni odpowiedniego wykształcenia będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu.

Taki system powoduje, że zainteresowani mogą zdobywać konkretne kwalifikacje, bez konieczności zaliczania całego programu. Dotychczas, absolwenci szkół zawodowych, aby uzyskać tytuł technika musieli ukończyć 3-letnie technikum uzupełniające lub 4-letnie technikum dla dorosłych.
Obecnie tytuł technika chętni mogą uzyskać w naszych szkołach już w 2 lata, uczęszczając jednocześnie do liceum dla dorosłych oraz na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, aby zdobyć tytuł technika muszą uzupełnić swoje wykształcenie  o brakujące kwalifikacje dla danego zawodu oraz ukończyć 2 -letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.