Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju

 

 

KONKURS KLAS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ 

w roku szkolnym 2023/2024

Zasady Konkursu

 

  1.   W Konkursie biorą udział wszystkie klasy szkół funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych (ZSP), tj.: III Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju, Technikum Nr 1 w Busku – Zdroju i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Busku-Zdroju.

  2.   Udział w Konkursie jest obligatoryjny dla wszystkich klas.

  3.   Za wysoką frekwencję klasa może otrzymać nagrodę w formie dofinansowania do wycieczki:

             1)     za najwyższą frekwencję uzyskaną od września do grudnia – klasa otrzymuje zwrot kosztów wynajęcia autokaru na wycieczkę w kwocie 1500 zł,

             2)     za najwyższą frekwencję uzyskaną od stycznia do maja – klasa otrzymuje zwrot kosztów wynajęcia autokaru na wycieczkę w kwocie 1500 zł,

             3)     za 100% indywidualną frekwencję uzyskaną przez ucznia z klasy, która nie osiągnęła najwyższej frekwencji – uczeń ten uzyskuje prawo do udziału w wycieczce na zasadach uczniów klasy, która uzyskala dofinansowanie.

  4.   Aby klasa otrzymała nagrodę, o której mowa w pkt. 3, frekwencja klasy nie może być niższa niż 90%,

 

UWAGA!

Szczegółowa informacja o wysokiej frekwencji  klas w poszczególnych miesiącach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń na parterze budynku ZSP.

 

Informacje dotyczące niskiej frekwencji 

-        Za niską (poniżej 60% liczby wszystkich godzin lekcyjnych) frekwencję (obecność), narastająco od początku I lub, odpowiednio, II okresu roku  szkolnego, uczniowi może być udzielone ostrzeżenie o skreśleniu z listy uczniów – zgodnie z § 90, ust. 11, pkt. 4 Statutu ZSP.

Ostrzeżenie o skreśleniu z listy nie dotyczy uczniów przebywających na zwolnieniach lekarskich.

-        W przypadku ucznia niepełnoletniego, którego absencja (nieobecność) osiągnęła lub przekroczyła 50% liczby wszystkich godzin lekcyjnych, liczona narastająco od początku I lub, odpowiednio, II okresu roku szkolnego, może zostać skierowany wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia lub do sądu rodzinnego o wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec rodziców ucznia.

-        Za niską frekwencję (obecność), która osiągnęła lub przekroczyła 50% liczby wszystkich godzin lekcyjnych) uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów – na mocy § 90, ust. 11, pkt 6 Statutu ZSP.

-        Jeżeli uczeń był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił zajęcia lekcyjne wynikające z planu lekcji w danym dniu, nie może niczym usprawiedliwić w ten sposób opuszczonych godzin.

-        Nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu 5 dni roboczych od dnia powrotu na zajęcia lekcyjne.