"Książka - nierozdzielny przyjaciel bez interesu,
domownik bez naprzykrzania" 
Ignacy Krasicki
Plebiscyt "Najciekawsza książka
w naszej bibliotece"

  

LIRYKA DLA  KOPERNIKA
Z okazji 540 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Koło Miłośników Literatury przy bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku Zdroju ogłasza konkurs literacki na wiersz okolicznościowy o patronie szkoły Mikołaju Koperniku p.n. LIRYKA DLA KOPERNIKA
CEL  KONKURSU
Przybliżenie faktów z życia i pracy twórczej Mikołaja Kopernika
Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego
Promocja osiągnięć naszej szkoły
Rozwijanie umiejętności literackich
UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do  wszystkich uczniów naszej szkoły.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biblioteką szkolną
z p. Haliną Woźniak.
 
Wiersze należy składać do 30 kwietnia 2013 do biblioteki szkolnej.
NA LAUREATÓW CZEKAJĄ NAGRODY KSIĄŻKOWE.
 
1. Konkurs interpretacji tekstów Agnieszki Osieckiej

 

poświęcony pamięci autorki w 75. rocznicę jej urodzin. 

 
Organizator:
Biblioteka szkolna ZSP Nr 1 w Busku-Zdroju
 
Adresat konkursu:
Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkoły
Charakter konkursu:
Konkurs dotyczy interpretacji utworów z tekstami Agnieszki Osieckiej.
 
Cel konkursu:
·    Przybliżenie twórczości Agnieszki Osieckiej z okazji przypadającej w 2011 roku         75. rocznicy urodzin artystki.
·    Aktywne uczestnictwo młodzieży w działaniach upamiętniających życie i twórczość Agnieszki Osieckiej.
·     Uwrażliwienie uczniów na potrzebę obcowania z kulturą.
·     Rozwijanie umiejętności refleksyjnego odbioru tekstów literackich.
·     Umiłowanie Ojczyzny i jej dóbr kultury.
·     Rozbudzanie samodzielności i kreatywności uczniów.
 
Terminy:
Zgłoszenia do konkursu – do 10 października 2011r.
Gala konkursu –  27 października 2011r.
 
Miejsce Gali Konkursu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju
Warunki uczestnictwa:
·       Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia należy dokonać w bibliotece szkolnej.
Rozstrzygnięcie konkursu:
·    Oceny interpretacji utworów dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
·        Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Konkursu w dn. 28 października 2011r.
Kryteria oceny:
·        Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
-         dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
-         interpretacja utworów;
-         dykcja,
-         modulacja głosu,
-         postawa tj. mimika, gesty,
-         kultura słowa;
-         ogólny wyraz artystyczny.
 
Zgłoszenia do konkursu:
·        Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora.
·        Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                                 na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Nagrody:
·        Organizator przewiduje przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnień.
·        Zdobywcy miejsc I, II, III, wyróżnień otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
·        Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas Gali Konkursu.
 
Istotne informacje:
·        Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej szkoły.
 

  
2. Konkurs na prezentację multimedialną
poświęconą życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej
  
Regulamin konkursu 
 
Organizator konkursu
 
1.     Organizatorem konkursu na prezentację multimedialna jest biblioteka szkolna.
2.     Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
 
Cele konkursu
 
1.     Przybliżenie twórczości Agnieszki Osieckiej z okazji przypadającej w 2011 roku
  75. rocznicy urodzin artystki.
2.     Uwrażliwienie uczniów na potrzebę obcowania z kulturą.
3.     Rozbudzanie samodzielności i kreatywności uczniów.
4.    Pozyskanie ciekawych projektów prezentacji multimedialnych celem wykorzystania   ich  w dalszych działaniach edukacyjnych biblioteki.
 
Przebieg konkursu
 
1.     Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie
   Power Point
2.     Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB.
3.     Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
4.     Prace należy dostarczyć na płycie CD.
5.     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 27 października 2011r          podczas gali  kończącej święto biblioteki.
6.     Najciekawsze prace będzie można zobaczyć na stronie naszej szkoły.
 

3. Konkurs dla klas maturalnych  - Bohaterowie literaccy  

Cele konkursu

 1. Zachęcenie uczniów do czytania lektur,
 2. Poszerzenie zainteresowań i motywacji czytelniczych uczniów,
 3. Wdrażanie do praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy,
 4. Sprawdzenie znajomości przeczytanych lektur,
 5. Uatrakcyjnienie form pracy z lekturą.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorami konkursu są nauczycielki bibliotekarki.
 2. Konkurs jest dwuetapowy, ma zasięg wewnątrzszkolny, przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i będzie miał formę pisemną.
 3. Obejmuje swym zakresem utwory literackie uwzględnione w podstawie programowej z języka polskiego w szkole średniej.
 4. Zadania I etapu konkursu polegają na odgadnięciu - na podstawie krótkiej charakterystyki - o jakiego bohatera literackiego chodzi.
 5. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 3 punkty (1 pkt za odgadnięcie bohatera; 1 – za napisanie tytułu utworu; 1 – za wskazanie autora dzieła). Razem 60 punktów.
 6. Zadania II etapu konkursu polegają na wskazaniu źródła cytatów (pochodzących z lektur) spośród podanych możliwości.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 października.
 8. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody podczas gali kończącej obchody święta biblioteki- 27 października.