ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII
Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła.

Opis bibliograficzny – podstawowe dane identyfikujące dzieło piśmiennicze: książkę, czasopismo, artykuł.
Literatura podmiotu – wybrane do analizy teksty literackie, ikonograficzne, filmowe, których dotyczy temat prezentacji.

Literatura przedmiotu – wybrane opracowania naukowe, książki, artykuły pozwalające poznać stan badań nad interesującym nas tematem.
 
Oddawana na cztery tygodnie przed egzaminem bibliografia powinna uwzględniać podział na literaturę podmiotu i literaturę przedmiotu.

WAŻNE INFORMACJE
Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane.
Najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki. Skrót ten pochodzi z angielskiego International Standard Book Number i jest międzynarodowym 10 lub 13 – cyfrowym znakiem zawierającym informację o kraju, wydawcy i samej książce.
Norma nie precyzuje znaków interpunkcyjnych stosowanych w opisie bibliograficznym, jednak należy je stosować konsekwentnie, czyli stosować jednolitą interpunkcję we wszystkich przypisach, oddzielając każdy element od poprzedniego, np. kropką lub przecinkiem.
Opis piszemy w linii ciągłej – od marginesu od marginesu.
Numeru ISBN nie przedzielamy na dwie linijki.
W opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych i funkcjach.
Nazwę wydawcy możemy skracać, pisząc np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to wydanie, to ten element opisu pomijamy.


OPIS BIBLOGRAFICZNY KSIĄŻKI
W opisie bibliograficznym należy uwzględnić:
 • nazwisko i imię autora
 • tytuł
 • miejsce wydania
 • rok wydania
 • numer ISBN
Przykłady:

Tokarczuk Olga, Bieguni, Kraków, 2007, ISBN 978-83-08-03986-1
Szymborska Wisława, Widok z ziarnkiem piasku, Poznań, 1996, ISBN 83-85568-28-X

Książka wielotomowa:

Prus Bolesław, Lalka, T. 1-3, Warszawa, 2002, ISBN 83-7311-26-85

W opisie książki autora obcojęzycznego należy podać nazwisko tłumacza.

William Szekspir, Hamlet, przekład Józef Paszkowski, Kraków, 2008,

ISBN 978-83-7327-023-7

OPIS FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) KSIĄŻKI, WIERSZA ( ZE ZBIORU JEDNEGO AUTORA)

W opisie bibliograficznym należy uwzględnić:
 • nazwisko i imię autora
 • tytuł
 • miejsce wydania
 • rok wydania
 • ISBN
 • tytuł rozdziału/ wiersza
 • lokalizację

Miłosz Czesław, Poezje, Warszawa, 1981,ISBN 83-01-125950, Zaklęcie, s. 336


PRACA ZBIOROWA (WIĘCEJ NIŻ 3 AUTORÓW)
W opisie bibliograficznym należy uwzględnić:
 • tytuł
 • imię i nazwisko redaktora lub autora wyboru
 • miejsce wydania
 • rok wydania
 • numer ISBN
np.
Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, pod red. Jerzego Bralczyka, Warszawa, 2005,
ISBN 83-01-145099

OPIS ARTYKUŁU W PRACY ZBIOROWEJ

W opisie uwzględniamy:
 • nazwisko i imię autora
 • tytuł artykułu
 • opis dokumentu macierzystego
 • lokalizację w obrębie dokumentu macierzystego
np.
Data Jan, Rozmowy Wokulskiego, czyli „Kładki, na których nie spotykają się ludzie różnych światów”, w: „Lalka” i inne: studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. Józef Bachórz, Michał Głowiński, Warszawa, 1992, ISBN 83-01-846297,s. 81-95


OPIS ARTYKUŁU Z CZASOPISMA
W opisie uwzględniamy:
 • autora artykułu
 • tytuł
 • tytuł czasopisma
 • rok wydania
 • numer czasopisma
 • numery stron
np.
Skrzypczak-Walkowiak Bogna, Literackie portrety niań i guwernantek, "Polonistyka", 2004,
nr 1, s. 14-18

OPIS RECENZJI

W opisie uwzględniamy:
 • autora książki recenzowanej
 • tytuł książki
 • miejsce wydania
 • rok wydania
 • rec. (skrót od recenzja)
 • autora recenzji
 • tytuł recenzji
 • tytuł czasopisma i rok
 • numer czasopisma
 • numer strony
np.
Barańczak Stanisław, Wiersze zebrane, Poznań 2006, Rec. Nyczek Tadeusz, Stanisław Barańczak, "Przekrój", 2006, nr 46, s. 142

WYWIAD

W opisie uwzględniamy:
 • nazwisko i imię udzielającego wywiadu
 • tytuł artykułu
 • rozmowę przepr.
 • imię i nazwisko przeprowadzającego
 • tytuł czasopisma i rok wydania
 • numer czasopisma
 • strony
np.
Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn, "Polityka", 1992, nr 50, s.12


STRONA INTERNETOWA
W opisie uwzględniamy:
 • nazwisko i imię
 • tytuł artykułu
 • [online]
 • miejsce publikacji
 • instytucję sprawczą
 • datę publikacji [dostęp, data dostępu]
 • dostępny w Internecie: adres strony
np.
Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, [online] [dostęp 23 lutego 2007], dostępny w Internecie: http://inny-swiat.klp.pl/

OPIS DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (np. dysku optyczngo, kasety VHS, płyty DVD, bazy danych, programu komputerowego)

W opisie uwzględniamy:
 • odpowiedzialność główną (autor)
 • tytuł
 • typ nośnika
 • miejsce wydania
 • datę wydania
 • data dostępu (dla dokumentów dostępnych online)
 • warunki dostępu (dla dokumentów dostępnych online)
 • numer znormalizowany
np.
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja 1. 0. 3. 16. Łódź, Pro-media CD, 1998, ISBN 83-7231-731-3

DOKUMENT MUZYCZNY

W opisie uwzględniamy:
 • odpowiedzialność główną
 • tytuł i typ nośnika
 • miejsce wydania
 • wydawcę
 • datę wydania
np.
Beethoven Ludwig van, Piano Concertos 2 & 3 [CD], Hanower: Deutsche Grammophon, 2004

FILM

W opisie uwzględniamy:
 • tytuł filmu [film]
 • imię i nazwisko reżysera
 • miejsce dystrybucji: nazwa, rok produkcji
 • nośnik
np.


Pan Tadeusz [film], reż. Andrzej Wajda, Warszawa: Visio Distribution Company, 1999