Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Stypendium socjalne (dojazdowe)

Składanie wniosków o przyznanie stypendialnych o przyznanie uczniowskiego stypendium socjalnego
(tzw. dojazdowego – na dofinansowanie kosztów dojazdu ucznia do szkoły) na 2021 r.

 Podstawę prawną przyznawania stypendium stanowi: Regulamin udzielania stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski przyjęty Uchwałą Nr V/44/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z wyżej wymienionym Regulaminem (znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju) oraz wszystkimi informacjami zawartymi w formularzu wniosku.

O stypendium może wnioskować każdy uczeń (dla niepełnoletnich uczniów – rodzic) szkół funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju (ZSP), którego średni miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 1 011,00 zł / osobę, a jeśli w rodzinie występuje niepełnosprawność: 1 146,00 zł / na osobę.

Wysokość dochodów rodziny służących do wyliczenia średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie należy udokumentować dowodami potwierdzającymi wszystkie dochody rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, tj. dochody z lipca, sierpnia i września 2021 r.

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku pobierania przez rodzinę z ośrodka pomocy społecznej świadczeń rodzinnych i dodatków, m.in.: dodatku na dofinansowanie kosztów dojazdu dziecka do szkoły, który wynosi 69,00 zł, kwota tego dodatku podlega odliczeniu od kwoty przyznanego uczniowi stypendium socjalnego. Prawo nie dopuszcza bowiem korzystania z pomocy społecznej (socjalnej) na ten sam cel z kilku źródeł.

  Składanie wniosków

Dokładnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami (oryginały zaświadczeń – dowodów potwierdzających wysokość dochodów) należy składać u pedagoga szkolnego wyłącznie w terminie od 1 do 6 października br.nie wcześniej i nie później.

 Uwaga:

wnioski stypendialne wypełnione wadliwie, niekompletnie udokumentowane lub złożone po w/w terminie – nie będą rozpatrywane.

Druk wniosku