Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

 W bieżącym roku szkolnym szkoła przystąpiła do Projektu finansowanego przez UE w ramach EFS.

Edukacja Zawodowa w Praktyce.

Na początku roku szkolnego przeprowadzono wśród uczniow i ich rodziców  akcję informacyjnej o Projekcie.

Ostatecznie w przedsięwzięciu uczestniczy 40 uczniów  z klas: IIe, IIh, IIIe.

Nauczyciele biorący uidzial w projekcie zostali przeszkoleni do obsługi platformy edukacyjnej w stacjonarnych warsztatach " ABC projektu edukacyjnego w szkole zawodowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej"

W ramach projektu, w dniach 18 i 19 XII. 2013r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach

zorganizowanych w Centrum Edukacji ŚCDN w Wólce Milanowskiej.

Podczas warsztatów  uczniowie poznawali sztukę autoprezentacji, zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej i inne zagadnienia dotyczące doradztwa zawodowego.

Po zapoznaniu  uczniów z ideą Projektu  -  wyjeżdżamy do Wólki Milanowskiej.

 

 W ramach projektu szkoła zostala wyposażona w tablicę interaktywną z rzutnikkem multimedialnym,a nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu zostali przeszkloleni odnośnie jej działania.

W dalszej kolejności do dyspozycji uczniów podczas realizacji projektu będą tablety.

Zajęcia z trenerami..........

 

........i między zajęciami.

Obecnie trwają konsultacje na platformie e-learningowej odnośnie tworzenia interdysyplinarnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej. 

Zajęcia stacjonarne

Dnia 03.06 2014 odbyła się prezentacja dotycząca projektu Edukacja Zawodowa w Praktyce- "Technik hotelarstwa- zawodem kluczowym dla regionu" zaprezentowali efekty zadania zawodowego realizowanego w ramach projektu.

 

Liderzy grup zaprezentowali wykonane zespołowo przewodniki po wybranych miejscowościach.

Uczniowie podzielili się również swoimi refleksjami na temat udziału w projekcie, wskazywali wiele korzyści z udziału w nim. Szczególnie cenili sobie możliwość rozwijania umiejętności pracy w grupach oraz rozwijanie kompetencji ICT, poprzez pracę metodą e-learningową.

 

 

Największą korzyścią wg. uczniów była możliwośc 80 godzinnych praktyk u pracodawców z branży hotelarsko- gastronomicznej.

 

W tym samym czasie odbywało się podumowanie projektu COMENIUS.