Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

    CHCESZ OTWORZYĆ SIĘ NA ŚWIAT?

       ZWIEDZIĆ INNE KRAJE?

 

              POZNAĆ RÓWIEŚNIKÓW Z INNYCH PAŃSTW?           

                  UDOSKONALIĆ JĘZYK ANGIELSKI?

                        ZDOBYĆ NOWE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA?

                                   

                           ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU


                                           

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-szych LO

oraz I-szych i II-gich Technikum

do zgłaszania się do nowego Projektu Erasmus+

pt.: "EUROFUTURE Changing places".

 

WSZELKICH INFORMACJI

NA TEMAT PROJEKTU ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW UDZIELI WAM

p. MONIKA ZWOLSKA - KOORDYNATOR


 INFORMACJE  OGÓLNE

- Projekt został zatwierdzony do realizacji od 01.09.2015 roku do 01.09.2018 roku

( dlatego zapraszamy uczniów klas młodszych, aby mogli w nim uczestniczyć podczas okresu nauki w naszej szkole )

- Uczniowie i nauczyciele wezmą udział w wizytach roboczych w następujących krajach:

     Hugh Christie Technology College - Tonbridge, WIELKA BRYTANIA

     Pinarkule Ortaokulu - Istanbul, TURCJA

   Liceo Elsa Morante - Napoli, WŁOCHY

     CC. EL Salvador - Madrit, HISZPANIA

     Gesamtschule Kaiserplatz - Krefeld, NIEMCY

 

 CELE PROJEKTU

 - rozwijanie umiejętności językowych młodzieży

 -  wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania w oparciu o technologię informacyjno-technologiczną

 - pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego

 - poznanie historii, kultury, zwyczajów i obyczajów panujących w różnych krajach europejskich.
 
 ZASADY REKRUTACJI 
  1. Rekrutacja rozpocznie się 16 listopada 2015 roku i będzie trwać do 4 grudnia 2015 roku (3 tygodnie)
  2. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
- motywacja ucznia do udziału w projekcie
- dobra znajomość języka angielskiego - opinia nauczyciela uczącego języka angielskiego
- pozytywny wynik z testu z języka angielskiego, do którego przystąpią kandydaci
- pozytywna opinia wychowawcy o uczniu
- zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji
  załącznik nr 1- deklaracja udziału w projekcie
  
- zadeklarowanie przez rodziców „gościny” dla partnerów z zagranicy
  1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyrażają pisemną zgodę na udział ucznia w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu.
  2. Uczeń składa deklarację kandydata u Koordynatora projektu.
  3. Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje Szkolny Koordynator Projektu po zasięgnięciu opinii Dyrektora szkoły i innych nauczycieli.
  4. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do projektu zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów.
  5. Lista uczestników projektu zostanie podana na stronie internetowej szkoły. 

  załącznik nr 2- regulamin udziału uczniów w projekcie
 
 załącznik nr 3 - zgoda rodziców na wyjazd ucznia za granicę