Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

                                               
 
 
 
 
 
Projekt „Dać szansę - program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim” realizowany jest przez Powiat Buski w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem głównym projektu jest poprawa atrakcyjności edukacyjnej trzech szkół technikalnych Powiatu Buskiego (Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku-Zdroju) oraz rozwijanie postawy samorealizacji i postawy twórczej uczniów przez uczestnictwo w warsztatach w obszarze edukacji zawodowej.
 
Cele szczegółowe:
1) organizacja warsztatów praktycznych,
2) wyrównywanie braków oraz dysproporcji edukacyjnych poprzez warsztaty przedmiotowe i specjalistyczne – informatyczne, przedsiębiorczości, mechaniczne, gastronomiczne,
3) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności typowych dla społeczeństwa informacyjnego,
ze szczególnym uwzględnieniem ITC,
4) podnoszenie kompetencji interpersonalnych absolwentów na rynku pracy,
5) przybliżenie rynku pracy,
6) promowanie i rozwijanie przedsiębiorczych postaw dzięki zastosowaniu audiowizualnych metod warsztatowych,
7) kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej w określonych specjalnościach zawodowych (mechanicznych, ekonomicznych, informatycznych),
8) rozwijanie zdolności językowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa zawodowego,
9) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.

Udział w Projekcie jest bezpłatny
Projekt realizowany będzie na terenie powiatu buskiego w okresie od 02.11.2009 r. do 29.07.2011 r.

 
 

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji - II edycja
 

Harmonogram warsztatów

Wyjazdy studyjne

Zajęcia już trwają