Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Akademia Bezpieczeństwa

            W październiku i listopadzie bieżącego roku uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju realizują projekt pn.: AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA III – edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych
i kobiet w woj. świętokrzyskim
.

W projekcie, współfinansowanym przez MSWiA w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2018-2020, biorą udział placówki oświatowe z terenu województwa świętokrzyskiego. Projekt zakłada podjęcie różnorodnych działań prowadzących do podniesienia bezpieczeństwa w placówce oświatowej i jej najbliższym otoczeniu. Prowadzeniem projektu na szczeblu wojewódzkim zajmuje się Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” z Kielc.

W ramach projektu przeprowadzane są spotkania z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami.

Wśród realizowanych działań znajdują się:

-      ewakuacja strefy zagrożonej – sprawdzenie opanowania procedur i sprawnego działania
w sytuacji zagrożenia pożarowego obiektu Zespołu; w ewakuacji, z udziałem strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, wzięło udział ponad 640 osób, uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu,

-      spotkanie z rodzicami uczniów pod hasłem „Świ@domy rodzic – bezpieczne dziecko”

-      konkurs multimedialny pt.: „Bezpieczni w sieci”,

-      konsultacja psychologa dla rodziców uczniów,

-      zajęcia z samoobrony dla uczniów, w których bierze udział 352 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1,

-      warsztaty z prawnikiem nt. najczęściej spotykanych przypadków łamania prawa przez osoby nastoletnie i związanych z tym konsekwencjami prawnymi; prawnik p. Katarzyna Poborca spotkała się z 352 uczniami 14 klas III LO i Tech. 1,

-      szkolenia nauczycieli w zakresie zasad zapewnienia bezpieczeństwa w placówce oświatowej,
w tym procedur działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły napastnika,

-      pierwsza pomoc przedmedyczna, w zakresie której przeszkolono 237 uczniów wszystkich klas pierwszych III LO, Tech. 1 i Branżowej Szkoły I St. Nr 1

 -      warsztaty z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Działania projektowe spotykają się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie
i aktywnie w nich uczestniczą. Z pewnością tego typu poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów pozwali im na lepsze zrozumienie powodów i warunków, które determinują zaistnienie wielu rodzajów zjawisk niepożądanych i niebezpiecznych dla ich zdrowia, a nawet zagrażających życiu. Młodzież będzie lepiej wiedziała, czego w swoich zachowaniach i środowiskach należy unikać, jak się bronić i przeciwdziałać zjawiskom patologicznym. Tym samym podniesie się poziom bezpieczeństwa młodych ludzi, z wielką korzyścią dla nich samych i dla społeczeństwa.

Mamy także nadzieję, że pewne działania projektowe pomogą rodzicom uczniów w lepszym zrozumieniu zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się ich dzieci i jak je uchronić od niebezpieczeństw niesionych przez działania niepożądane. Będą także pewnego rodzaju istotnym wsparciem dla rodziców w ich działaniach wychowawczych i opiekuńczych wobec swoich dzieci.

Niewątpliwie pozytywne efekty projektu zostaną również wykorzystane przez nauczycieli Zespołu w ich pracy wychowawczo-opiekuńczej z młodzieżą. Spotkania i szkolenia w ramach projektu pozwolą nauczycielom na jeszcze lepsze zrozumienie genezy wielu problemów i zagrożeń, jakie mogą stać się udziałem ich uczniów. Dzięki temu nauczyciele będą mieli dodatkowe przesłanki do ulepszania metod i technik pracy z młodzieżą, czego efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa ich wychowanków.

             Przy okazji przedstawienia realizacji w Zespole projektu Akademia Bezpieczeństwa należy zauważyć, iż dodatkowo, z własnej inicjatywy, dyrekcja i pedagog szkolny Zespołu zorganizowali dla całej społeczności uczniowskiej, w poszczególnych klasach, spotkania z psychologiem pracującym bezpośrednio z młodzieżą szkolną. Na spotkaniach tych omawiane były negatywne zjawiska najczęściej występujące w środowisku młodzieżowym i sprawiające uczniom najwięcej problemów oraz metody radzenia sobie z nimi. Spotkania te również spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży.