Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Dnia 23 marca 2023 roku uczniowie klasy III ap oraz III ep zapoznali się z ofertą edukacyjną Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
Podczas wizyty w UJK wzięli udział w zajęciach na I pracowni fizycznej.

Wykonywali pomiary na zestawach doświadczalnych (pomiar lepkości cieczy, pomiar gęstości wybranych substancji przy pomocy wagi Mohra oraz wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego).

Ponadto mieli okazję zapoznać się z szerokim zakresem działalności Laboratorium Fizyki Powierzchni oraz Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej.

 W dniu 23 marca 2023 roku Pan Dyrektor Andrzej Bilewski podpisał umowę patronacką
z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowanym przez dr hab. Dariusza Banasia, prof. UJK Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Umowa zakłada objęcie patronatem Uczelni klas III III Liceum Ogólnokształcącego 
i Technikum nr 1 ze szczególnym uwzględnieniem tych, które realizują przedmiot fizyka
na poziomie rozszerzonym.

W szczególności umożliwia uczestnictwo w wybranych seminariach, konwersatoriach, wykładach i laboratoriach realizowanych na wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu.

Celem współpracy jest nie tylko osiągnięcie przez uczniów jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym, ale również rozwijanie treści zawartych w podstawie programowej oraz popularyzacja nauk ścisłych w dalszym etapie edukacji.